อก. เปิดตัว ITP สนับสนุนอุตฯหุ่นยนต์ ผลักดัน SME ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ดิจิทัล

Industrial Transformation Platform (ITP) แพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ธนาคาร และผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator: SI) พร้อมรวบรวมมาตรการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดเดียว (One Stop Service) ผลักดัน SME ปรับเปลี่ยนระบบการผ
     กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัว  Industrial Transformation Platform (ITP)  แพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ธนาคาร และผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator: SI) พร้อมรวบรวมมาตรการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดเดียว ( One Stop Service) ผลักดัน SMEs ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ความเป็นดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน


     อภิจิณ โชติกเสถียร  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย อก. ได้เปิดตัว Industrial Transformation Platform (ITP) แพลตฟอร์มที่รวบรวมมาตรการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics & Automation) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ที่มีอย่างครบวงจรในจุดเดียว เริ่มต้นจากการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับคำปรึกษา การประเมินความพร้อมและความคุ้มค่าในการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงการจับคู่ธุรกิจกับ System Integrator (SI) โดยมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล I-industry ที่เชื่อมโยงข้อมูลอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 และ single form บูรณาการแบบสำรวจข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยรายงานผลวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพธุรกิจของผู้ประกอบการ


      ความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบการผลิตและเศรษฐกิจของโลกจึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมไทยในการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อีกมาก ประกอบกับปัจจัยสำคัญ เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงาน  และทิศทางการพัฒนาของโลกในระยะอันใกล้ไม่เกิน 5-10 ปี ที่เทคโนโลยีการผลิตจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ จึงมีความจำเป็นที่ SMEs ต้องเริ่มมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ความเป็นดิจิทัลและอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น


     โดยในปี 2560-2561 มีมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ ทั้งจากการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการขยายโรงงานและตั้งโรงงานใหม่ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมแล้วกว่า 16,000 ล้านบาท เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการ System Integrator (SI) เป็นสมาคม Thai Automation and Robotics Association (TARA) ซึ่งได้เชื่อมโยงการทำงานกับ CoRE เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปสู่ SMEs ทั่วประเทศ โดยขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่นี้ไปสู่อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจฐานรากและการจ้างงานของประเทศ  และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก ได้แก่  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  พร้อมกันนี้ยังได้มีการดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ System Integrator (SI) และส่งเสริมการเกิด Startup SI อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรและธุรกิจที่เป็นหัวใจของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ  ตลอดการพัฒนา Industrial Transformation Platform ที่ได้เปิดตัวในวันนี้  ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดต่อไป อภิจิณ กล่าวปิดท้าย


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS