ซิตี้ เปิดโมเดลสร้างต้นแบบ ‘ชุมชนสมาร์ทมันนี่’ แปลงหนี้เป็นทักษะ สู่ความมั่นคงในครอบครัว

หนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในระดับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชุมชน และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความทุกข์ยากต่อการดำเนินชีวิต สาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้ในการบริหารการเงินของครอบครัว ไม่รู้จักวิธีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่มีการวางแผนการ..
     หนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในระดับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชุมชน และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความทุกข์ยากต่อการดำเนินชีวิต สาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้ในการบริหารการเงินของครอบครัว ไม่รู้จักวิธีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมองข้ามวินัยทางการเงินพื้นฐาน จนทำให้ไม่สามารถจัดการกับรายรับและรายจ่ายในครอบครัวได้อย่างสมดุล ส่งผลทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบในท้ายที่สุด
 

     ท่ามกลางปัญหาเรื้อรังดังกล่าว มีชุมชนจำนวนไม่น้อยที่ลุกขึ้นจับมือร่วมกันเพื่อหาหนทางก้าวข้ามปัญหาหนี้ครัวเรือน และยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเองเมืองหลักหก จำกัด จังหวัดทปุมธานี ด้วยการประยุกต์ใช้เคล็ดลับการบริหารจัดการเงินแบบ ‘สมาร์ทมันนี่’ พร้อมต่อยอดเอกลักษณ์ และความถนัดของคนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระยะยาว
 

     แอนนา มิคูลิตสกายา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ และบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ได้ร่วมกันพัฒนา โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านการเงินให้กับสมาชิกในชุมชน รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน และช่วยเติมเต็มข้อจำกัดด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเงินในชีวิตประจำวัน ผ่านการอบรมให้ความรู้ และแนวปฏิบัติการบริหารเงินที่ประชาชนส่วนใหญ่มักมองข้าม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกครอบครัว ทุกเพศทุกวัย ผ่านอาสาสมัครซิตี้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน โดยโครงการดังกล่าวปลูกฝังให้สมาชิกในชุมชนมีทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคล
 

     ได้แก่ 1. การวางแผนทางการเงิน เพื่อทราบถึงแผนการใช้จ่าย การออมเงิน และการเพิ่มรายได้ของตนเองและครอบครัว เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ได้อย่างเหมาะสม 2. จดบัญชีประจำวัน หนึ่งเคล็ดลับง่าย ๆ ที่หลายคนมองข้าม ทำให้ไม่ทราบถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมของตนเอง และ 3. การออมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มีรายได้น้อยอีกจำนวนมากที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจนทำให้ละเลยการออมเงิน และนำไปสู่ปัญหาทางการเงินเมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย ฯลฯ โดยหนึ่งในเคล็ดลับการออมเงินที่มีประสิทธิภาพ
 

     ทั้งนี้ธนาคารล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง โดยนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการใช้จ่ายภายในครัวเรือน การชำระหนี้สิน ตลอดจนการออมเงิน เพื่อช่วยให้แต่ละครอบครัวสามารถวางแผนทางการเงินและบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนทั่วโลก ปัจจุบัน รูปแบบการพัฒนาดังกล่าวดำเนินการมาเป็นระยะเวลามากว่า 3 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำชุมชนกว่า 150 คน และสมาชิกชุมชนมากกว่า 1,500 คน จาก 40 ชุมชน ทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แอนนา กล่าวสรุป
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS