ส.อ.ท.เสนอ 4 มาตรการเยียวยา SMEs

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ที่ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้ข้อสรุป 4 ข้อที่จะเสนอให้รัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย จัดตั้งกองทุนจ่ายชดเชยส่วนต่างค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นให้ผู้ประกอบการ 2.ลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด โดยลดเงินสมทบประกันสังคมเหลือฝ่ายละ 2.5% เป็นเวลา 3 ปี รวมทั้งให้สามารถนำค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระภาษีได้ 2 เท่า และคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% เฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทันที 3 ปี และให้ลดภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ลง 50% เป็นเวลา 3 ปี

 

   
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ที่ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้ข้อสรุป 4 ข้อที่จะเสนอให้รัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย จัดตั้งกองทุนจ่ายชดเชยส่วนต่างค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นให้ผู้ประกอบการ 2.ลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด โดยลดเงินสมทบประกันสังคมเหลือฝ่ายละ 2.5% เป็นเวลา 3 ปี รวมทั้งให้สามารถนำค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระภาษีได้ 2 เท่า และคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% เฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทันที 3 ปี และให้ลดภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ลง 50% เป็นเวลา 3 ปี

    3.ให้รัฐเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ผู้ประกอบการ เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัย และตั้งกองทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม และ 4.ให้รัฐขยายฐานภาษีนิติบุคคลสำหรับเอสเอ็มอี พร้อมทั้งลดการหักภาษี ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 0.1%  และในวันที่ 26 พ.ย.ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาก่อนเสนอให้รัฐบาลพิจารณาและเร่งให้ภาครัฐตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนแก้ไขปัญหาให้ทันก่อนที่นโยบายจะมีผลในต้นปี 2556

    นายพยุงศักดิ์ กล่าวถึงกรณีที่มีความขัดแย้งภายในองค์กรว่า จะสามารถทำความเข้าใจกับสมาชิกได้ เพราะ ส.อ.ท. เป็นองค์กรที่ตั้งมานานกว่า 40 ปี มีกฎระเบียบ แบบแผนวางไว้ชัดเจน และการแก้ปัญหาก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่มีอยู่ ซึ่งยอมรับว่าการที่ ส.อ.ท.มีสมาชิกจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้   
 
ด้านนายวัลลภ วิตนากร รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า เมื่อรัฐบาลยืนยันเดินหน้าปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทในปี 2556 ทางกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มต้องช่วยเหลือตัวเอง ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยให้โรงงานขนาดใหญ่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้เอสเอ็มอี พร้อมชักจูงสมาชิกย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนค่าแรงต่ำ หรือ ย้ายฐานการผลิตในต่างจังหวัดกลับมายังส่วนกลาง เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์

 

NEWS & TRENDS