Eminent Air ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และมอบชุดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 ชุด ให้กับวิทยาลัยในสังกัด สอศ.
      เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย จรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และมอบชุดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 ชุด ให้กับวิทยาลัยในสังกัด สอศ.
 
 
     โดย ดร.ประชาคม กล่าวว่า สอศ. มีความยินดี ที่บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญและมุ่งมั่น ที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และทักษะด้านเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคบริการ และการพัฒนาประเทศเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริง จากสถานประกอบการ
 
 
     รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า สอศ. มีวิทยาลัยอาชีวฯทั่วประเทศ ที่เปิดสอนในสาขาเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น และจัดการศึกษามุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับร่วมมือกับ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติร่วมกัน ในการสนับสนุน ส่งเสริม ปริมาณการผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องปรับอากาศของไทย
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 

NEWS & TRENDS