กสอ. เปิดตัวการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มการค้า T-goodTech และ J-goodTech

กสอ. เปิดตัวการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มการค้า T-goodTech และ J-goodTech พร้อม 5 Success Cases หวังดันมูลค่าการค้า ไทย-ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โชว์ความสำเร็จ 5 สถานประกอบการดีเด่น ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs) พร้อมเดินหน้าเสริมแกร่ง SME ไทยจับคู่ธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม  T-GoodTech เชื่อมกับ J-GoodTech  ซึ่งเป็นตลาดการค้าออนไลน์รายใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีฐานข้อมูลสมาชิกกว่า 20,000 ราย เป็นครั้งแรกในงาน Thailand Industry Expo 2019
               

     เดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีระบบ e-Payment และการขนส่งที่รวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความนิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากขึ้น ประกอบกับกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดโครงการพัฒนา Digital Value Chain ที่ใช้ในการผลักดันผู้ประกอบการ SME สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก


     กสอ. จึงได้ทำการพัฒนาแพลตฟอร์ม T-GoodTech (Thailand Good Technology)  โดยอาศัยต้นแบบจากแพลตฟอร์ม J-GoodTech (Japan Good Technology) ประเทศญี่ปุ่น ที่มีฐานข้อมูลสมาชิกกว่า 20,000 ราย เพื่อใช้เป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) ระหว่างวิสาหกิจไทยด้วยกันเอง และระหว่างวิสาหกิจไทยกับวิสาหกิจทั่วโลก เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและทดสอบตลาดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 กสอ. ได้ทำการประชาสัมพันธ์แพลทฟอร์ม                 

     T-GoodTech ให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และในปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ มากกว่า 4,000 ราย แบ่งเป็นข้อมูลผู้ประกอบการที่มาจากฐานข้อมูลสมาชิกจาก J-GoodTech จำนวนกว่า 1,300 ราย และข้อมูลผู้ประกอบการที่มาจากการประชาสัมพันธ์ของ กสอ. กว่า 2,700 ราย
               

     “การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งในปีนี้ กสอ. ได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า 50 กิจการ และคัดเลือกเป็นสถานประกอบการยอดเยี่ยม 5 กิจการ (Success Cases) ประกอบด้วย 1.) บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด 2.) บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด 3.) บริษัท ธนาศิริวัจน์ กรุ๊ป จำกัด 4.) บริษัทสเปเชียลเทค จำกัด และ 5.) บริษัท พัฒนกลการ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก SMRJ มาถ่ายทอดแนวทางในการพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการค้าให้สามารถเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Global Value Chain) ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา SME ไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการตลาดนำการผลิต และนวัตกรรมนำการผลิตของ กสอ. เพื่อต่อยอดและเสริม SME ไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับได้ทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งคาดว่าผลสำเร็จจากโครงการฯ ในวันนี้จะสามารถช่วยผลักดันมูลค่าการค้าระหว่าง SME ไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี” นายเดชา กล่าวทิ้งท้าย


     สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการค้าผ่านแพลตฟอร์ม T-goodtech สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 2202 4582, 0 2202 4591 หรือ เข้าไปลงทะเบียนและลงรายละเอียดสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ในแพลทฟอร์ม T-goodtech ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ที่ www.tgoodtech.comwww.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 

NEWS & TRENDS