สศก.คาด ปี 55 ค้าชายแดนแม่สอด 3.7 หมื่นล้าน

นายชวพฤฒ อินทรเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า งานเสวนาเรื่อง "เปิดพรมแดนเมืองเศรษฐกิจใหม่ แม่สอด-เมียวดี" เป็นงานที่มุ่งเน้นให้นักธุรกิจไทยและพม่าเข้ามาลงทุนในเขตการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศคู่ค้าของพม่า มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีมูลค่าการค้าสูงเป็นอันดับ 2 รองจากจีน ซึ่งในปี 2554 มีมูลค่าการค้าโดยรวมของไทย-พม่า สูงถึง 287,000 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าการค้าชายแดนในจุดผ่านแดนถาวร 4 จุด ทั้งประเทศประมาณ 120,000 ล้านบาท หรือ คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 42 ของมูลค่าการค้าไทย-พม่า ทั้งหมด นอกจากนี้ หากพิจารณามูลค่าการค้าชายแดนของไทย-พม่า พบว่าเขตการค้าชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก นั้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่มีมูลค่าของการค้าชายแดนสูงสุด หรือประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาทต่อปี และในปี 2555 คาดว่า ไทยจะมีมูลค่าการค้ามากกว่า 37,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งหมด

 


 

นายชวพฤฒ อินทรเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า งานเสวนาเรื่อง "เปิดพรมแดนเมืองเศรษฐกิจใหม่ แม่สอด-เมียวดี" เป็นงานที่มุ่งเน้นให้นักธุรกิจไทยและพม่าเข้ามาลงทุนในเขตการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศคู่ค้าของพม่า มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีมูลค่าการค้าสูงเป็นอันดับ 2 รองจากจีน ซึ่งในปี 2554 มีมูลค่าการค้าโดยรวมของไทย-พม่า สูงถึง 287,000 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าการค้าชายแดนในจุดผ่านแดนถาวร 4 จุด ทั้งประเทศประมาณ 120,000 ล้านบาท หรือ คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 42 ของมูลค่าการค้าไทย-พม่า ทั้งหมด นอกจากนี้ หากพิจารณามูลค่าการค้าชายแดนของไทย-พม่า พบว่าเขตการค้าชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก นั้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่มีมูลค่าของการค้าชายแดนสูงสุด หรือประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาทต่อปี และในปี 2555 คาดว่า ไทยจะมีมูลค่าการค้ามากกว่า 37,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจการค้า ซึ่งจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน อ.แม่สอด จ.ตาก และโครงการจัดสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่ 2 เพื่อให้สอดรับต่อการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียวดี รัฐกะเหรี่ยงของพม่า ที่คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2558

NEWS & TRENDS