ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง 3 กรรมการใหม่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ อรนุช อภิศักดิ์ศิริ-กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นิติ จึงนิจนิรันดร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
     ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ อรนุช อภิศักดิ์ศิริ-กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นิติ จึงนิจนิรันดร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 
       
     นอกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปัจจุบัน อรนุช ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA), รองประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO), กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE), กรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC). ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF), กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน), กรรมการอิสระ Amata City Bien Hoa, Vietnam, คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรรมการอิสระ  บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด, กรรมการมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มีประสบการณ์ทำงานเป็นประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 
 
     ขณะที่ นิติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกรรมการสภาวิชาชีพด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประสบการณ์ทำงาน เป็นกรรมการบริหารในสำนักสอบบัญชี บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี, หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี, คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี, คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.), กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต, คณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต, คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี (เดิมคณะที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี)  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
 
     ด้าน ณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ,  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย)  มีประสบการณ์ทำงาน กรรมการผู้จัดการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย), กรรมการผู้จัดการ บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ส อินคอเปอเรเต็ด (ประเทศไทย), Managing Consultant บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ Manager, Bell Canada Enterprises
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

 

NEWS & TRENDS