กพร.เตรียมตั้งศูนย์ฝึกทักษะแรงงานในนิคมอุตฯ

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.มีแผนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ครอบคลุมทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยการพัฒนาแรงงานจะมุ่งเน้นทั้งทักษะฝีมือและคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน เช่น ความขยัน ความอดทน การมีวินัย ซึ่งจะทำในเชิงรุกด้วยการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศฝจ.) ลงพื้นที่ไปสำรวจว่าสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการพัฒนาแรงงานในด้านใดบ้าง อีกทั้งเปิดโอกาสภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

 


นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.มีแผนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ครอบคลุมทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยการพัฒนาแรงงานจะมุ่งเน้นทั้งทักษะฝีมือและคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน เช่น ความขยัน ความอดทน การมีวินัย ซึ่งจะทำในเชิงรุกด้วยการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศฝจ.) ลงพื้นที่ไปสำรวจว่าสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการพัฒนาแรงงานในด้านใดบ้าง อีกทั้งเปิดโอกาสภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

นายนคร กล่าวอีกว่า กพร.ได้ประสานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นภายในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้สถานประกอบการมาแจ้งความต้องการฝึกอบรมแรงงานและคอยประสานความร่วมมือในการฝึกอบรมซึ่งจะจัดฝึกอบรมภายในนิคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานและสถานประกอบการ

“กพร.จะร่วมมือกับภาคธุรกิจและสถานประกอบการในการพัฒนาฝีมือให้แก่แรงงานที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการต่างๆ และให้ สพภ.และ ศฝจ.จัดฝึกอบรมแรงงานภายในศูนย์ดังกล่าว โดยจะเปิดรับเด็กที่จบ ม.3 และ ม.6 ที่ยังไม่มีงานทำ รวมถึงผู้ที่มีวุฒิ ปวช.และ ปวส.ในสาขาช่างต่างๆ ซึ่งต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อป้อนแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน”อธิบดี กพร.กล่าว

NEWS & TRENDS