กรุงศรีรายงานผลกำไรสุทธิ 9 เดือนแรก 26.3 พันล้านบาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 26.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.7เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และการเพิ..
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 26.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.7เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามการขยายตัวของสินเชื่อที่แข็งแกร่งที่ 6.4 เปอร์เซ็นต์ จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561
 

สรุปผลประกอบการตามงบการเงินรวมที่สำคัญสำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 กำไรสุทธิ : จำนวน 26.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.7 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561, การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ : เพิ่มขึ้น 6.4 เปอร์เซ็นต์ หรือจำนวน 106.5 พันล้านบาท จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 โดยการเติบโตของสินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งสินเชื่อเพื่อรายย่อยยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยเพิ่มขึ้นจำนวน 54.5 พันล้านบาท หรือ 6.9 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้นจำนวน 31.0 พันล้านบาท หรือ 5.0 เปอร์เซ็นต์ และ 21.0 พันล้านบาท หรือ 8.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
 

การเติบโตของเงินรับฝาก : เพิ่มขึ้น 4.8 เปอร์เซ็นต์ หรือจำนวน 68.7 พันล้านบาท จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561, รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ 40.0เปอร์เซ็นต์ หรือจำนวน 10.2 พันล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการบันทึกกำไรจากการขายหุ้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ : อยู่ที่ 42.6 เปอร์เซ็นต์ ปรับตัวดีขึ้นจาก 46.7 เปอร์เซ็นต์ ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2561 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) : อยู่ที่ 3.68เปอร์เซ็นต์ จาก 3.81 เปอร์เซ็นต์ ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2561 โดยปัจจัยหลักมาจากการขายหุ้น 50เปอร์เซ็นต์ ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ขณะที่ผลตอบแทนในสินเชื่อประเภทอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs): ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 2.01 เปอร์เซ็นต์ จาก 2.08 เปอร์เซ็นต์ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561, อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้: อยู่ที่ 167.0 เปอร์เซ็นต์ ปรับตัวดีขึ้นจาก 160.8 เปอร์เซ็นต์ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561, อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง: ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับ 16.46 เปอร์เซ็นต์
 
 
เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภายใต้สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย กรุงศรีส่งมอบผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิที่โดดเด่นจำนวน 26.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.7เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ผลประกอบการที่แข็งแกร่งแสดงถึงศักยภาพของกรุงศรีในการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ส่งผลให้มีการเติบโตของสินเชื่อที่ต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย”
 

ซึ่งยังให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจโดยรวม ว่า “จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กรุงศรีคาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้า โดยปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงมาอยู่ที่ 2.9 เปอร์เซ็นต์ จาก 3.2 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม จากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะยังคงเกื้อหนุนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจต่อเนื่องในไตรมาส 4 กรุงศรีคาดว่าการขยายตัวของสินเชื่อสำหรับปี 2562 จะอยู่ในกรอบบนของเป้าหมายที่ 6-8 เปอร์เซ็นต์”
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กรุงศรี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) มีสินเชื่อรวม 1.78 ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.50 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 2.27 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 263.92 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 16.46เปอร์เซ็นต์ ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 11.79เปอร์เซ็นต์
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี               
 

NEWS & TRENDS