บอร์ด ธพว. ประกาศแต่งตั้งกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
     คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
 
กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปัจจุบัน อายุ 56 ปี
 
  • ประวัติการทำงาน
1. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2. รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
4. รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
  • ประวัติการศึกษา
1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล
2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการ
 
  • ประวัติการฝึกอบรม 
1. หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.21)
3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.9)
4. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุน (วธอ.3)

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS