AIS Business ร่วมผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับไทยสู่ผู้นำอาเซียนด้าน IoT

AIS Business ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมโซลูชัน IoT ครบวงจร ที่ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากองค์กรชั้นนำ ครองส่วนแบ่งทางการตลาดด้าน IoT เป็นอันดับ 1 ผนึกกำลังสมาคมไทยไอโอที และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนและผลักดันการใช้เทคโนโลยี IoT ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและเป็น..
     AIS Business ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมโซลูชัน IoT ครบวงจร ที่ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากองค์กรชั้นนำ ครองส่วนแบ่งทางการตลาดด้าน IoT เป็นอันดับ 1 ผนึกกำลังสมาคมไทยไอโอที และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนและผลักดันการใช้เทคโนโลยี IoT ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและเป็นรูปธรรม พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้าน IoT แห่งอาเซียน
 

     ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี IoT นับเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพราะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็น Smart City ในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาเอไอเอสได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมโซลูชัน IoT เพื่อประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงข่าย IoT ทั้ง NB-IoT และ eMTC ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศเป็นรายแรกและรายเดียวในไทย ตลอดจนการสนับสนุนและร่วมพัฒนานวัตกรรม IoT ให้กับทุกภาคส่วนผ่านโครงการ AIS IoT Alliance Program หรือ AIAP เพื่อสร้าง IoT ecosystem ของประเทศให้แข็งแกร่งนั่นเอง
 

     ในโอกาสนี้ จึงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรร่วมกับสมาคมไทยไอโอทีและมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อยกระดับเทคโนโลยี IoT ของไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ภายใต้ความร่วมมือนี้ เอไอเอส และ AIAP จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานของสมาคมฯ ทั้งในด้านองค์ความรู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีให้กับสมาชิกสมาคมฯ และประชาชนที่สนใจ, การเปิดให้นำโซลูชัน IoT ที่พัฒนาขึ้นมาทดลองทดสอบบนโครงข่าย IoT จริง และการจัดประชุมวิชาการงานวิจัยด้าน IoT ที่พร้อมนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นโซลูชันที่ให้บริการได้จริงในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถบุคลากรด้าน IoT ของไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน IoT แห่งอาเซียนในอนาคต
 

     โดยประเดิมความร่วมมือแรกด้วยการผนึกกำลังจัดงาน Thai IoT International Conference งานประชุมวิชาการด้าน IoT ครั้งแรกของประเทศไทย ผสมผสานระหว่างการจัดการประชุมเชิงวิชาการ (Academic conference) และการหาผู้ร่วมลงทุนทางการค้า (Pitching) ซึ่งนักวิจัยที่มีผลงานทางด้าน IoT สามารถนำเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และสามารถนำผลงานไปเสนอเพื่อหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจได้ โดยผลงานที่จะนำมาเสนอในงานนี้ จะต้องมีงานวิจัยรองรับ พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ หรือนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้
 

     สำหรับหัวข้องานวิจัยด้าน IoT จากสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะครอบคลุม 8 หัวข้อ ได้แก่ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สุขภาพ อุตสาหกรรม พลังงาน โลจิสติกส์ ด้านการจัดการและสังคมศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IoT โดยงานจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 

NEWS & TRENDS