วว.นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย บริษัทน้ำตาลขอนแก่นฯ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
     ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  จำรูญ  ชินธรรมนิตย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น  จำกัด (มหาชน) หรือ KSL  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” มีกรอบระยะเวลา 3  ปี   โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์  รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางด้านงานวิจัยร่วมกันในอนาคต 
               

     ทั้งนี้ KSL ดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาล 5 แห่งในประเทศไทย และอีก 2 แห่งในประเทศลาวและกัมพูชา บริษัทสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ตามแนวคิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอ้อยให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของ วว. ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นำทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วกลับมาแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น จากการขยายตัวของประชากรโลกและปัญหาการจัดการขยะ 
 

     ความร่วมมือของ วว. และ KSL  ในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องที่ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรในการพัฒนาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและอาหาร จากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำตาลและแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Zero  waste) โดยการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากน้ำตาลเพื่ออาหารสุขภาพ และนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) มาใช้ในการผลิตสารเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและความเข้มแข็งของการพัฒนางานวิจัยร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
 
  
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS