วว.หารือภาครัฐ-เอกชน จ.พะเยา ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thai Cosmetopoeia

วว.หารือภาครัฐ-เอกชน จ.พะเยา ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thai Cosmetopoeia เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
     สายันต์  ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปริยะดา  วิสุทธิแพทย์  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ พร้อมคณะนักวิจัยและนักพัฒนาธุรกิจ  วว. เข้าประชุมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   คณะเภสัชศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์และนักวิจัย  ในกรอบประเด็นด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการ Thai  Cosmetopoeia  และความร่วมมือในด้านส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  โดยการบูรณาการด้านวิจัย  บุคลากร  และศักยภาพของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  
 
   
     นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าว  ผู้แทนภาคเอกชนของจังหวัดพะเยา ได้แก่ บริษัทประชารัฐฯพะเยา  หอการค้า  ผู้แทนคลัสเตอร์ และผู้ผลิตเครื่องสำอาง  ได้เข้าร่วมการประชุมและให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ Thai  Cosmetopoeia  พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของพื้นที่ต่อไป 
               

     ทั้งนี้โครงการ Thai Cosmetopoeia เป็นโครงการที่นำนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมกับอัตลักษณ์ของทรัพยากรท้องถิ่นไทย  (Innovation + Identity) เพื่อให้เกิดเป็นนวัตอัตลักษณ์ขึ้นมา ให้ผู้ประกอบการนำไปสร้างจุดเด่น หรือสร้างโอกาสในการแข่งขันเชิงธุรกิจ จะเห็นได้ว่าโครงการมีการทำงานเกือบครบทุกมิติ และเป็นการรวมจุดแข็งของแต่ละหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีพี่ใหญ่ในแวดวงธุรกิจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนร่วมด้วย นอกจากนั้นยังมีสถาบันการศึกษาที่จะเข้ามาเชื่อมโยงโจทย์จากท้องถิ่น ส่งต่อสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างการรับรู้
 
               www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS