ดีไอทีพี เปิดหลักสูตรการค้าเจาะลึกรายพื้นที่ นำร่องนครสวรรค์สู่ประตูการค้า– เชื่อมซีแอลเอ็มวี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA เปิดตัวหลักสูตรการค้าเจาะลึกรายพื้นที่ เพื่อยกระดับธุรกิจในรายภูมิภาคให้เติบโตได้ในเวทีโลก
     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA เปิดตัวหลักสูตรการค้าเจาะลึกรายพื้นที่ เพื่อยกระดับธุรกิจในรายภูมิภาคให้เติบโตได้ในเวทีโลก  นำร่องยกระดับจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการสัมมนายกระดับการค้าสู่ประตูการค้าระหว่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาสินค้าของตนเอง รวมถึงได้รับความรู้เรื่องพื้นฐานการส่งออก นอกจากนี้ยังชี้นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีความได้เปรียบทั้งสภาพภูมิประเทศและแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และมีทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของประเทศ เหมาะสมในการใช้เป็นประตูการค้าสู่ภาคเหนือ และกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่สามารถกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี


     ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “การส่งเสริมศักยภาพการทำการค้าของผู้ประกอบการไทยในปัจจุบัน ควรพิจารณาจากบริบทของพื้นที่แล้วนำมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างตรงจุด ซึ่งในอดีตที่ผ่านมากลยุทธ์เรื่องดังกล่าวถือว่ายังเกิดขึ้นน้อย โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคที่มีทั้งวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการส่งออกอยู่เป็นจำนวนมาก โดยองค์ประกอบและบริบทของแต่ละจังหวัด และในระดับภูมิภาคมีความแตกต่างกัน หลายๆ หน่วยงานจึงควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนงานฉพาะ เพื่อให้ปัจจัยหรือโครงสร้างพื้นฐานการทำการค้ามีการเชื่อมโยงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


     นอกจากนี้ ยังควรต้องมีแผนบูรณาการการนำความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่มาใช้ในการสร้างความได้เปรียบ ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางการค้า ทำเลที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนอย่างสูงสุด


     หนึ่งในจังหวัดที่มีจุดแข็งทางด้านการประกอบธุรกิจการค้า คือ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีความได้เปรียบทั้งสภาพภูมิประเทศและแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของประเทศ และยังเป็นประตูสู่ภาคเหนือ ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ CLMV อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่มีมาให้เห็นอย่างเด่นชัดจากแหล่งการค้าขายในอดีตที่สำคัญ  นอกจากนี้ยังมีแหล่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนที่เข้มแข็ง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหนึ่งจังหวัด แต่ก็ยังถือว่ายังคงมีจุดอ่อนในเรื่องของการทำการตลาด การพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งยังมีการแข่งขันที่สูงด้านคุณภาพ และด้านราคา จากกลุ่มประเภทสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน และปัญหาสำคัญคือผู้ประกอบการในพื้นที่บางรายยังขาดประสบการณ์และทักษะความรู้เกี่ยวกับการทำการส่งออก นั่นจึงเป็นประเด็นปัญหาที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไข ด้วยการเสริมศักยภาพเหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการส่งออกมากยิ่งขึ้น


     สมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า  โครงการสัมมนา “ยกระดับการค้านครสวรรค์สู่ประตูการค้าระหว่างประเทศ” มีรายละเอียดการดำเนินการเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาสินค้าของตนเอง รวมไปถึงการได้รับความรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศ และเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ พร้อมยกระดับทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงด้านการพัฒนาธุรกิจดั้งเดิมในแต่ละพื้นที่ สินค้าและธุรกิจบริการ อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าของฝาก สู่การต่อยอดของจังหวัดให้มีศักยภาพเพื่อการส่งออก คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ ยกระดับทางการค้าให้มีคุณภาพเทียบเท่าเวทีสากล ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคของตลาดโลกได้เป็นอย่างดี


     โดยโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย เสวนาหัวข้อ “การพัฒนาสินค้าต่อยอดธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ” โดยคมน์ชัยทัศน์ จิตสุทธิภากร เจ้าของแบรนด์กระทะเหล็กหล่อ Konig  ขจรรัฐ สุระโครต (ลูกชายคุณลุงบุญมี) ชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่งออกได้สำเร็จและเป็นวิทยากรในเว็บไซต์ E-academy และพัชรพล สุทธิธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเรียล พลัส จำกัด นอกจากนั้นในช่วงบ่ายมีการจัดสัมมนาดังหัวข้อต่อไปนี้ “การจดสิทธิบัตร และความสำคัญของการจดสิทธิบัตร” โดยอุษณี ศิริเรือง อดีตผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตรการออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และหัวข้อ “การตลาดเพื่อการส่งออก” โดยพรชัย พัวพัฒนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท  Fruit Organic Co.,Ltd.


     นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดสัมมนา“การออกแบบผลิตภัณฑ์” โดยจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการด้านการตลาดวิจัยและพัฒนา บริษัท อุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จำกัด หัวข้อ“การบริหารจัดการการขนส่ง” โดยสถาพร พงษ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง Consultant และ อดีตผู้อำนวยการท่าเรือ ไทยชูการ์เทอร์มิเนอล จำกัด มหาชน และหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นในการขายสินค้าออนไลน์” โดยอริศรา คุณาธิโรจน์ ตำแหน่ง Assistant managing  Country Director บริษัท Logwin Thailand โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
 
 


 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS