คึกคัก! เยาวชนเข้าร่วมทำกิจกรรมงาน 'วันนักประดิษฐ์' ปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบรรยากาศภายในงานวันนี้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรม อาทิ ค่ายนักประดิษฐ์ ลูกชุบเมล็ดบัว อาณาเขตเกมแห่งทักษะในศตวรรษที่ 21 Young Electronics Camp For Beginner และผลิตภัณฑ์กัมมี่จากขึ้นฉ่าย เป็นต้น


 

     กิตติศักดิ์ สุดาทิพย์ ครูผู้ช่วยประจำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในฐานะวิทยากรประจำค่ายนักประดิษฐ์ กล่าวว่า สำหรับวันนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  ได้จัดทำค่ายนักประดิษฐ์ มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือกิจกรรมกล่องแสนกล และกิจกรรมหอคอยจอมพลัง ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมจะช่วยพัฒนาทักษะของเด็กให้มีการพัฒนาขึ้น สามารถทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มได้ รวมถึงนำทักษะไปปรับใช้ในการเรียนหรือชีวิตประจำวันได้ เสริมสร้างทักษะการออกแบบการคิดคำนวณและการแก้ปัญหา กระบวนการคิดสร้างสรรค์ บูรณาการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่อง STEM โดย S คือ Science หรือวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ T คือเทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำกิจกรรม E คือ Engineering หรือวิศวกรรม โดยแต่ละกิจกรรมจะมีการออกแบบ รูปทรงต่าง ๆ และ M คือ Math คณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเราได้เข้าร่วมกิจกรรมของวช.ทุกปีซึ่งในแต่ละปีจะเปลี่ยนกิจกรรมไปเรื่อย ๆ 
     ขณะที่อีกด้านหนึ่งมีการอบรมและให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมโดยให้ทดลองทำผลิตภัณฑ์กัมมี่จากขึ้นฉ่ายเป็นของทานเล่นที่ให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยมี ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร โดยกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์กัมมี่จากขึ้นฉ่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากน้ำขึ้นฉ่ายที่ใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลเป็นสารให้รสหวานจึงช่วยลดโรคความดันโลหิตและมีพลังงานต่ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดูดซึมช้าทำให้อิ่มนานเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารซึ่งในปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากจึงมีโอกาสทางการตลาดสูงในการผลิตเพื่อหารายได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งซองจะเทียบเท่ากับน้ำขึ้นฉ่ายหนึ่งแก้ว หลังจากที่มีการนำไปทดลองกับผู้บริโภคก็ได้รับการยอมรับมากมีการตอบสนองที่ดี ทั้งนี้ กัมมี่จากน้ำขึ้นฉ่ายสามารถเก็บได้ 5 วันหรือหากแช่ตู้เย็นก็จะเก็บไว้ได้นานถึงสองสัปดาห์


     ด้านนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักประดิษฐ์ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กล่าวว่า ปีนี้เข้าร่วมงานเป็นปีที่ 2 แล้ว รู้สึกสนุก ได้ใช้ความคิด ได้พูดคุยกับเพื่อนใหม่ ๆ  หาไอเดีย และได้ความรู้เพิ่มขึ้น ทำให้เราพัฒนาความคิด ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การสื่อสาร การเข้าสังคม ร่วมกับเพื่อน ๆ มากขึ้น ซึ่งปีหน้าจะมาเข้าร่วมกิจกรรมอีกแน่นอน 


     ขณะที่นักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณ กล่าวว่า ปีนี้เข้าร่วมเป็นปีแรก รู้สึกชอบ และสนุก ได้ทำงานร่วมกับคนอื่น ได้นำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับชีวิตจริง ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงหรือไม่ ซึ่งปีหน้าถ้ามีโอกาสก็จะเข้าร่วมอีก 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS