ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อบรม 'Food Innovation' ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อบรม 'Food Innovation' ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม
 

* หมายเหตุ
ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรมอีกครั้ง
 
1 คุณ Niwat Homhuan
2 คุณ tanik chanawanchai
3 คุณ กนกกาญจน์ พุฒิอาภากร
4 คุณ กนิฐา จารุสภา
5 คุณ กรณินทร์ เจตนาธรรมจิต
6 คุณ กฤติยา ดีเลิศสมชัย
7 คุณ กัญจน์ หวังซื่อกุล
8 คุณ กานต์ธีรา พานวงษ์
9 คุณ เกียรติกร  เทียนธรรมชาติ
10 คุณ โกมล ทัศนะสุวณิชย์
11 คุณ ไกรสิทธิ์  เทียนนาก
12 คุณ จิตวรี อินทร์สุข
13 คุณ จุฬลัมพา เศวตาภรณ์
14 คุณ ฉัตรภัสร์ นพวิมลพัฒน์
15 คุณ ชชนน อินทร์ชัยญะ
16 คุณ ชญานิฐ อ่อนปาน
17 คุณ ชาย  โมระศิลปิน
18 คุณ เชาว์รัต ทิมยองใย
19 คุณ ญาณิศา อัศวเบญญา
20 คุณ ฐิติกาญจน์ หิรัญเลิศประเสริฐ
21 คุณ ฒิราพรรณ เพียดสิงห์
22 คุณ ณวัสน์ ชินชัยบัลลังก์
23 คุณ ณัชชาภัทร เพชรมหาวรลาภ
24 คุณ ณัฐปกรณ์ ตั้งวงศ์งาม
25 คุณ ดวงกมล  หทัยสันติธรรม
26 คุณ เด่นนภา เจริญวงศ์วัฒนา
27 คุณ ทศพล ธรรมธนิศา
28 คุณ ทิพย์อัปสร ศศิตระกูล
29 คุณ ทิพวรรณ  บุญเยี่ยม
30 คุณ ธัญวัลย์  ดุลยศรีบัณฑิต
31 คุณ ธิระศักดิ์ แท่นประมูล
32 คุณ นพวรรณ  แซ่ลิ้ม
33 คุณ นรมน ธนัตถ์จิรสิน
34 คุณ นลาฎพัชร  เศวตาภรณ์
35 คุณ นันทศักดิ์ อินทรศร
36 คุณ ธนบดี ลิมปรังษี
37 คุณ นิตยา เล้า
38 คุณ นิพนธ์  โตคุ้มท้วม
39 คุณ นิสรา ทีปรัตนะ
40 คุณ เนตรทราย สิทธิมงคล
41 คุณ ปภาพิศา เกษมภัทรศัย
42 คุณ ประยุทธ พัฒนะเอนก
43 คุณ พงษ์ศักดิ์ อุไรสัมฤทธิ์
44 คุณ พชร เอกภาพยิ่งยง
45 คุณ พรรษชล บัวอุไร
46 คุณ พร้อมฉัตร เขจรลาภ
47 คุณ พฤษชาติ มัณยัษเฐียร
48 คุณ พัชรินทร์ เสถียรมาศ
49 คุณ พัฒณรัตณ์ จันทร์เรือง
50 คุณ พัฒณวราฬ์ จันทร์เรือง
51 คุณ พิชชาภรณ์ วชิรพงศ์
52 คุณ พิชนัน ไพรศานติ
53 คุณ พิมพ์ฐดา เดชทวีเหมโรจน์
54 คุณ พิมพ์ประไพ ภักหาญสวัสดิ์
55 คุณ พิมพ์สุภัค ศรีแจ่มจำรัส
56 คุณ พุทธิพงศ์ สุธารส
57 คุณ แพรว ชื่นจำลอง
58 คุณ ภรณี สุขสันต์ดี
59 คุณ ภรภัทร เอกภาพยิ่งยง
60 คุณ ภริตา พนารินทร์
61 คุณ ภาณุพงศ์ รัตนสร้อย
62 คุณ ภุชงค์ พรหมอยู่
63 คุณ มนัชญา กุลพงษ์วดี
64 คุณ มิติ คันธจันทร์
65 คุณ มิลานา บุญเหลือ
66 คุณ ยศพล เลิศวิมลชัยศิริ
67 คุณ ยัทธมน อัศวนนท์
68 คุณ เยาวลักษณ์ จันทมาศ
69 คุณ รังสรรค์ คงคาทิพย์
70 คุณ รัชกฤช เตชะเพิ่มผล
71 คุณ รัชชนก ตันเงิน
72 คุณ ริญญานันท์ ค้นธา
73 คุณ ไรวินทร์ จุฬาพงษ์วนิช
74 คุณ ลัดดาวรรณ ญาณทัศนกิจ
75 คุณ วรภัคสกุลธร สุนันท์ธนรัชต์
76 คุณ วารี ศรีดารา
77 คุณ วิชัญญา แตงพันธ์
78 คุณ วิชาญ  พาราศรี
79 คุณ วินัย เมฆอรียะ
80 คุณ วิภาภัค ศิลาโชติ
81 คุณ วีรพงค์ ห้วยลึก
82 คุณ ศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์
83 คุณ ศรัณยู ชลหาญ
84 คุณ ศิริพงศ์  อินทวดี
85 คุณ ศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์
86 คุณ ศิริศักดิ์ เล็บมังกร
87 คุณ ศุภกฤต นิธิศโสภณ
88 คุณ ษิญาภา ศุภกรกานนท์
89 คุณ สงวน เขจรลาภ
90 คุณ สมบูรณ์ รัตนบุญศรีทอง
91 คุณ สมัชชา เจนกิจจานุกิจ
92 คุณ สาธิตา คุณประเสริฐ
93 คุณ สายใจ ผ่องศรีเพชร
94 คุณ สิริมา แซ่โป่ว
95 คุณ สุธิมา ศรีจำรูญ
96 คุณ สุธีรา มงคลศิริ
97 คุณ สุเนตร นิพัทธานนท์
98 คุณ สุภาพร เจริญพรพิศาล
99 คุณ สุรชัย สขพร้อม
100 คุณ สุรสิทธิ์  อุดมธนวงศ์
101 คุณ อภิญญา ฉัตรพิมลกุล
102 คุณ อภิรัตน์ เทียมเดช
103 คุณ อรรณพ เล็กอุทัย
104 คุณ อัครวัฒน์ วงศ์เพชรอักษร
105 คุณ อัญชลี บุญมาประสิทธิ์
106 คุณ อัญชลี ปูชิตภากรณ์
107 คุณ อารีรัตน์  ภาคะ
108 คุณ เอกชัย สมุทรสินธุ์
109 คุณ ฮายาตี กานู
110 คุณสมเกียรติ ชวลิตธนานนท์
111 คุณสมศักดิ์ เจียรสมบูรณ์
112 คุณสุริยา เจียพาณิชย์พงศ์
113 คุณสุโรฒน์ วงเบี้ยสัจจ์
114 คุณสานิตย์ จิตต์นุพงศ์
115 คุณจตุพร รังษิณาภรณ์
116 คุณปารณีย์ พรรักษมณี
117 คุณสรกฤตย์ เจริญวิวัฒนกุล
118 คุณเพชรไพลิน  ขจรกลิ่น
119 คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย
120 คุณสานุภาส แย้มสะอาด
121 คุณพีรญา รัตนปัญญา
www.smethailandlclub.com
ศูนย์รวมธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS