วว.- สมาคมเพื่อนชุมชน-ม.ธรรมศาสตร์ เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเศรษฐกิจฐานต้นแบบ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน และคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากต้นแบบ ในเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์


 

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน และคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากต้นแบบ ในเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดล ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) จังหวัดระยอง ส่งเสริมแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลโดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างรายได้ พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
 

     โดยการลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ (เขตควบคุมมลพิษ) ยกระดับศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเชิงการค้า ให้เข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาระหว่าง วว. สมาคมเพื่อนชุมชน และธรรมศาสตร์โมเดล ในด้านการศึกษา วิจัย ฝึกงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาจากโครงการบูรณาการปริญญาตรี-โท หลักสูตร 5 ปี ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี
 

     ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า วว. พร้อมสนับสนุนโครงการฯ ด้วยการส่งนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ให้แก่นักศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จำนวน 9 กลุ่ม  รวมถึงนอกเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์มีจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสิน และโรงไฟฟ้าบางปะกง รวม 13 กลุ่ม
 
         
     “...วว. มีความพร้อมทั้งในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิจัยของ วว. มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าแก่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ ของรัฐบาล โดย วว. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเศรษฐกิจฐานต้นแบบ ในเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดล  ร่วมสนับสนุนให้เป็นต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ของจังหวัดระยอง 
 

     การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” ของรัฐบาล และยังสอดคล้องกับโครงการการ “ยุวชนอาสา” และ “บัณฑิตอาสา” ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับยุวชน ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ทุกคนได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยองให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ  สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดของ วว. ในการพัฒนาศูนย์ต้นแบบ Shared production service หรือ ครัวชุมชนในพื้นที่ ที่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ  ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนเชื่อมโยงถึงกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม” ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติม
 

     ด้าน วริทธิ์  นามวงษ์  นายกสมาคมเพื่อนชุมชน  กล่าวว่า โครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2559 โดยใช้องค์ความรู้ผ่านนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ วว. นำนักวิจัยลงพื้นที่ ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
 
         
     “นักศึกษาจะต้องลงทำงานจริงร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เพื่อเรียนรู้ปัญหาของชุมชน นำความรู้จากห้องเรียนไปช่วยแก้ปัญหา หาจุดอ่อนของชุมชน ร่วมกันหาตลาดปละปรับปรุงสินค้า วางระบบจัดการสต็อกสินค้า และวางระบบให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ความยากอยู่ที่การทำให้ชุมชนเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงและยินยอมที่จะทำต่อไปหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อจะได้ไม่กลับไปอยู่ในวงวนเก่าๆ ซึ่งเป็นปัญหาของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ในการดำเนินงานของโครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล
 
          
     นอกจากภารกิจดังกล่าวแล้ว ยังได้เชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่และภาคเครือข่ายฯ ในการร่วมกันเป็น “พี่เลี้ยง” ให้กับวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่ม โดยทำงานร่วมกับนักศึกษาและ วว. ในการยกระดับศักยภาพ ทั้งด้านบริหารจัดการ การปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการบริการ สร้างรายได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดระยอง สู่มาตรฐานสากล ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ให้กับจังหวัดระยองต่อไป...” นายกสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าว
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS