กสอ. ลุยปักษ์ใต้ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ของรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เดินหน้าพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ลุยพื้นที่ นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง รับฟังปัญหาผู้ประกอบการ พร้อมหาทางออก หวังยกระดับ..


 
          
     ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินนโยบายในโครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีข้อสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งรัดกลไกการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ใน 3 ด้าน คือ สร้างนักธุรกิจเกษตร 100,000 ราย สร้างระบบนิเวศเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตร และจัดตั้งกองส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน


     ล่าสุดได้มอบหมาย เจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ พร้อมแนะแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรและเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว มีพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างรายได้มหาศาล เช่น ยางพารา และไผ่ รวมถึงวัชพืช อย่าง กระจูด ที่สามารถนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้


     โดย กสอ. ได้เข้าไปแนะนำเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำหรับทำธุรกิจ สร้างแนวคิดให้เกษตรกรยกระดับการทำเกษตรเพื่อยังชีพ ไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร เพื่อสร้างเกษตรกรพันธุ์ใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล


     ยกตัวอย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหมอนและที่นอนยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพัทลุง ภายใต้แบรนด์ ‘ตะลุงลาเท็กซ์’ โดย กสอ. ได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการถอดแบบเครื่องจักรสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา (เครื่องฉีดโฟม Latex Foaming Matchine) เพื่อลดต้นทุน พร้อมประสานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์


     นอกจากนี้ยังลงเยี่ยมชุมชนอีกหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ชุมชนบ้านวังไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการจัดตั้งโรงงานยางอัดแท่ง STR 5L และแปรรูปผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทร, วิสาหกิจชุมชนไผ่ขวัญใจ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เป็นภาชนะใส่อาหารและแก้วน้ำ และวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่มีการรวมกลุ่มแปรรูปกระจูด ซึ่งเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจำพวกเดียวกับกก โดยนำไปผลิตเป็นกระเป๋า เครื่องใช้ในครัวเรือน ของที่ระลึก เครื่องตกแต่งภายในที่พัก ร้านค้า และโรงแรม ภายใต้แบรนด์ VARNI ถือเป็นการต่อยอดนำวัชพืชมาสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


     พร้อมทั้งผลักดันให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ พร้อมยกระดับสู่ตลาดระดับบน (High-end market) ต่อไป
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS