พาณิชย์ เร่งเครื่องการค้าชายแดน เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทย

พาณิชย์เชียงรายเปิดนโยบายการค้าชายแดน เร่งติดตามสถานการณ์การส่งออก-นำเข้า คุมเข้มการลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย ร่วมหารือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทยและเพื่อนบ้าน
     พาณิชย์เชียงรายเปิดนโยบายการค้าชายแดน เร่งติดตามสถานการณ์การส่งออก-นำเข้า คุมเข้มการลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย ร่วมหารือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทยและเพื่อนบ้าน พร้อมสร้างความสัมพันธ์และลดอุปสรรคทางการค้า ส่งเสริมการเติบโตการค้าชายแดน
 

      วนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ว่า  กระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญกับการค้าชายแดน โดยถือเป็นอีกหนึ่งการค้าที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทย โดยมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตติดต่อกัน ทั้งสปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย เกี่ยวกับสถานการณ์ส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสินค้าอย่างเข้มงวด รวมไปถึงประชุมหารือร่วมกันระหว่างรัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทยและประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และลดอุปสรรคทางการค้า เกิดการร่วมมือทางธุรกิจ


     ทั้งนี้ในปี 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน 19 โครงการ งบประมาณ 87 ล้านบาท ในการดำเนินงานจัดงานแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า อบรมพัฒนาผู้ประกอบการ การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และการจับคู่เจรจาธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ยังทำงานบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และภาคเอกชนของไทย-เพื่อนบ้าน ในการบูรณาการขับเคลื่อนการค้าชายแดนที่มีผลให้เกิดการขยายการค้า การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


      นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ การจัดการบริเวณด่านเพื่อลดการแออัด และการผลักดันยกระดับจุดผ่านแดนถาวรหรือขยายระยะเวลาเปิด-ปิดจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพ อำนวยความสะดวกในการส่งออก-นำเข้าสินค้า เพื่อสร้างโอกาสการท่องเที่ยวจากการผ่านแดน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้การค้าชายแดนขยายตัวมากขึ้น
 
 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS