ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อบรม 'Food Innovation' ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม รุ่น 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อบรม 'Food Innovation' ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม รุ่น 2
* หมายเหตุ
ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรมอีกครั้ง


1              คุณ กาญจนา กุรุพินท์ศิริ
2              คุณ กรวรรณ ชัยสงค์
3              คุณ อสนี อัศวโสภณ
4              คุณ ณัฐธร กันต์เกรียงวงศ์
5              คุณ ประพัทธ์ จันทร์เทศ
6              คุณ ณัฐธิดา แตงจิ๋ว
7              คุณ สถิรพร ลิ้มมณีวิจิตร
8              คุณ สิฐิภูมิ์ ชัยวัฒน์นราธร
9              คุณ บุญญาวรรณ หุณฑนะเสวี
10           คุณ เอกชัย อุ่นทรัพย์
11           คุณ นฤมล สุขคะ
12           คุณ กิรณา ปทุมธนรักษ์
13           คุณ ศรัณยวัช นุชพงษ์
14           คุณ จีรญา เสนาะ
15           คุณ ศิวัชรีย์ วุฒิศักดิ์
16           คุณ จิราพรรณ  มูลเซอร์
17           คุณ ภิณณพัชร์ ฉัตรจรัสพงศ์
18           คุณ กิจก้อง โชติมงคล
19           คุณ กองเพ็ช ภูมิสงัสดิ์
20           คุณ วิรัญญา เที่ยวมาพบสุข
21           คุณ วรนุช  คันศร
22           คุณ ณรงค์ ชาติวุฒิกอบกุล
23           คุณ ภัทรพงษ์ พลเสน
24           คุณ พัชรากร สิริปุณยา
25           คุณ ธนานันต์ สีห์ตระกูล
26           คุณ นาถลดา สิริปุณยา
27           คุณ วราภรณ์ สุขสงวน
28           คุณ ปพนธีร์ ธรภาพพิศาล
29           คุณ อังสนา อุทาสิน
30           คุณ เตวิช  บริบูรณ์ชัยศิริ
31           คุณ ไว จักกายชวดล
32           คุณ ทอม หงส์ลาวัลย์
33           คุณ อรอุมา กอสนาน
34           คุณ Wasapon Tungsucharitchaikul
35           คุณ รุ่งโรจน์ เพ็ชรเขียว
36           คุณ จุไรลักษณ์ เหลียงกอบกิจ
37           คุณ ชิชนก  จิตปรีดากร
38           คุณ กฤษณะเดช ชุติธาดากุล
39           คุณ กฤษ คงชยาสุขวัฒน์
40           คุณ กรชนก โรจนโภควาณิชย์
41           คุณ ภัทรธนัฐ  ตั้งเมธากุล
42           คุณ พิไลวรรณ เทียมสมชาติ
43           คุณ จิตติมา​ อินผา
44           คุณ สุวรรณี ตั้งธงชัย
45           คุณ ภัทรนิษฐ์ ศรีบุรีรักษ์
46           คุณ ภราดร ตรรกพฤฒิพันธุ์
47           คุณ ธนวรรณ  ไทยพีระกุล
48           คุณ นิติธร คงคล้าย
49           คุณ รวินทร์ ปฏิภาณวิเศษ
50           คุณ สมบูรณ์ รัตนบุญศรีทอง
51           คุณ ตวงพร ชุณหชัช
52           คุณ กนกวรรณ นันทมานพ
53           คุณ มงคล ศรีธวัชชัย
54           คุณ อุดม เจริญวิวัฒนกุล
55           คุณ อภินันท์ เจริญพงษ์วิจิตร
56           คุณ อธิสันต์ สีหะอำไพ
57           คุณ ศตพร   วานิชทวีวัฒน์
58           คุณ ณัฐพงศ์  วีระทวีพร
59           คุณ วรินท์กานท์ ธีรวิศิษฎ์
60           คุณ วีราวัสส์  ไกรสิทธิเจริญ
61           คุณ อาทร ชวลิตธนานนท์
62           คุณ พรนภา หรณพ
63           คุณ เจนเนตร  แสนวิเศษ
64           คุณ รัฐกรณ์ จำนงค์ผล
65           คุณ พัดทอง สวัสดิเกียรติ
66           คุณ ฮาฟีซัน โต๊ะเจ
67           คุณ กุลธิดา บุญมาเลิศ
68           คุณ ภวันพงศ์ วงศ์ถิระศักดิ์
69           คุณชัชฤทธิ์ จาตุรันตบุตร
70           คุณดลพร ภูมิประสิทธิ์
71           คุณกนกวรรณ นันทมานพ
72           คุณกรวรรณ ชัยสงค์
 

 

NEWS & TRENDS