สสว. เดินหน้าเปิดโครงการ Early Stage ปี 2563

สสว. เดินหน้าเปิดโครงการ Early Stage ปี 2563 มุ่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากล เน้นเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม และการเชื่อมโยงธุรกิจ O2O (Online to Offline)
     สสว. เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563 จับมือ 9 หน่วยงาน เดินหน้าส่งเสริม SME ภายใต้คอนเซ็ปต์ไขกุญแจสู่ความสำเร็จพัฒนาธุรกิจ ต่อยอดด้านการตลาด เชื่อมโยงการเงิน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการ 9,000 ราย สร้างมูลค่าทางการตลาดและพัฒนาเศรษฐกิจกว่า 350 ล้านบาท รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 2563 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


     ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start Up: Early Stage) ตั้งแต่ปี 2559-2562 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันทางการตลาดรวมแล้วกว่า 40,000 ราย และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเหล่านั้น สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจของตนและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาท


     รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. กล่าวต่อไปว่า จากความมุ่งมั่นพัฒนาโครงการ ในปีนี้ สสว.จึงเดินหน้าจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) 2563 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ซึ่งปีนี้ นับเป็นความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการจากชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากภาวะการระบาดของโรค Covid-19 สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงกระแสเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือแย่งส่วนแบ่งของธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิมของตลาด จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว สร้างนวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ มีบริการที่เพิ่มขึ้น เช่นการจัดส่งสินค้า นอกเหนือจากผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว รวมถึงยกระดับมาตรฐานต่างๆ สู่สากล อันจะเป็นกุญแจไขสู่ความสำเร็จ ต่อยอดด้านการตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


     ดร.วิมลกานต์ เผยอีกว่า ผู้ประกอบการ SME ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนในการเริ่มต้นทำธุรกิจ และรูปแบบการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก สสว. ผ่าน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Course) ประกอบไปด้วย หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เริ่มต้น จะให้การอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ และหลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้มีประสบการณ์ จะมุ่งเน้นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาเชิงลึกได้ โดยให้การอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ


     อาทิเช่น หลักสูตร Business model canvas เพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจอย่างมีระบบตามมาตรฐานสากล 2.กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงลึก เป็นการคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากกิจกรรมที่ จำนวน 3,300 ราย เข้ารับการพัฒนา ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเชิงลึกตามปัญหาหรือความต้องการของธุรกิจตนอย่างแท้จริง อย่างน้อย 1 ด้าน อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยงานวิจัย นวัตกรรม การเขียนแผนธุรกิจ การทำ Content Marketing, เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในประเทศพัฒนาเข้าสู่อาหารอนาคต การยกระดับมาตรฐาน แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน พร้อมการเชื่อมโยง Online to Offline สอนการเชื่อมโยงร้านค้าโลกออนไลน์กับไลน์เข้าด้วยกัน เป็นการทดสอบตลาดจริงที่จัดขึ้นโดยหน่วยร่วมในภูมิภาคต่างๆ เช่น งาน Early Stage Market Fair 2020 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เป็นต้น


     สำหรับหน่วยร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าวในปี 2563 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลินิธิเพื่อสถาบันอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมพัฒนามูลินิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


     นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ยังได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าธนาคารเข้าร่วมโครงการ และเชื่อมโยงให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อของธนาคารอีกด้วย


     สำหรับในการจัดการอบรมภายใต้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) 2563 สสว. ไม่ได้นิ่งนอนใจ กับภาวะการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) และได้ให้ความสำคัญกับสุขอนามัย ความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม โดยมีมาตรการและการดำเนินการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ มีการตั้งจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง รวมถึงรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการอบรม


      “ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือผู้ประกอบการ SME ที่ยังไม่จดทะเบียน และผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม สสว.ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการ 9,000 ราย เพื่อจะสร้างมูลค่าทางการตลาดและพัฒนาเศรษฐกิจกว่า 350 ล้านบาท” ดร.วิมลกานต์ กล่าวในที่สุด


     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ : สสว.Call Center 1301 ติดตามข่าวสารได้ทาง www.sme.go.th
 
 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS