แนะเจอคู่ค้ากีดกันรีบแจ้งกระทรวงพาณิชย์

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศด้านมาตรการที่มิใช่ภาษี (กกคร.) ว่า ได้แจ้งให้ภาคเอกชนรับทราบว่า กรมฯ พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการรับเรื่องเกี่ยวกับการที่ประเทศคู่ค้าใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs) กับสินค้าและบริการของไทย เพื่อดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะเป็นอุปสรรคต่อการค้าของไทย เพราะขณะนี้พบว่ามีคู่ค้าหลายๆ ประเทศเริ่มนำมาตรการ NTMs มาใช้เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ได้มีการเปิดเสรีในกรอบต่างๆ มากขึ้น

 


นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึง ภาพรวมการลงทุน ในปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ว่า มีนักลงทุนมาขอยื่นรับส่งเสริม จำนวน 2,582 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่า มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ และตั้งแต่มีการจัดตั้ง บีโอไอ โดยจำนวนโครงการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 เมื่อเทียบกับปี 2554 มี 1,990 โครงการ ส่วนด้านมูลค่าเงินลงทุน เพิ่มร้อยละ 131 เมื่อเทียบกับปี 2554 มีมูลค่าลงทุน 634,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 61.6 หรือ 348,866 คน โดยประเทศที่มีการขอรับส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดคือ ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ปี 2555 มี 2,866 โครงการ มูลค่า 984,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่า มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เช่นกัน สำหรับกิจกรรมได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนมากที่สุด คือ กลุ่มกิจการบริการและสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่า ปัจจัยที่มีนักลงทุน มาขอรับส่งเสริมการลงทุน เนื่องจาก ศักยภาพของประเทศไทย  เหตุการณ์ภัยธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น เศรษฐกิจโลก รวมทั้ง การเปิดใช้เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

NEWS & TRENDS