ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้านำเสนอโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Pitching)

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมนำเสนอโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Pitching) ภายใต้โครงการ “สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)”     กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมนำเสนอโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Pitching)  ภายใต้โครงการ “สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)”     


งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2563    ณ อาคาร KX Knowledge Exchange
 

รายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกเข้าสู่รอบ กิจกรรมการนำเสนอโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน (Pitching)

1 คุณนัทธมน อัศวนนท์
2 คุณอรรณพ เล็กอุทัย
3 คุณโกสินทร์ ชัยชาญ
4 คุณปริศนา สุริยวัฒน์
5 คุณรณชัช พลากรกิตติ
6 คุณอสนี อัศวโสภณ
7 คุณเอกชัย อุ่นทรัพย์
8 คุณศรัณยวัช นุชพงษ์
9 คุณจีรญา เสนาะ
10 คุณวิรัญญา เที่ยวมาพบสุข
11 คุณภัทรพงษ์ พลเสน
12 คุณอังสนา อุทาสิน 
13 คุณทอม หงส์ลาวัลย์
14 คุณพิไลวรรณ เทียมสมชาติ 
15 คุณสมบูรณ์ รัตนบุญศรีทอง
16 คุณธิดา พิกุลศรี
17 คุณณัฐณิชา ทองบางพระ
18 คุณสุคันธา บัวซ้อน
19 คุณอากฤษฎิ์ ศศิอังกูร
20 คุณสถาพร งามอุโฆษ


 
  • กำหนดการ 
กิจกรรมการนำเสนอโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน (Pitching)
ณ อาคาร KX Knowledge Exchange ถ.ธนบุรี
--------------------------------------------------------

วันที่ 13 มิถุนายน 2563   ห้อง X11.7 ชั้น 11

8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 –12.00 น. อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อาจารย์อนุธญา ภิรมย์โยธี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนำเสนอ การสร้างภาพลักษณ์บุคคลและองค์กร และการพัฒนาภาวะผู้นำ
12.00 –13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –16.00 น. อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ (ต่อ)
 
----------------------------------------------------------
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ห้อง X01AB ชั้น 10
8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน
8.30 – 12.00 น. กิจกรรมทดสอบการ Pitching
12.00 –13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –14.00 น. กิจกรรมทดสอบการ Pitching (ต่อ)
14.00 –17.30 น. กิจกรรมนำเสนอโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน
17.30 –18.00 น. ประกาศผลการนำเสนอโมเดลธุรกิจ และพิธีปิดกิจกรรม
---------------------------------------------------------

NEWS & TRENDS