รัฐเร่งสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรับ AEC

นางปราณิน มุตตาหารัช รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา’ก้าวต่อก้าวความสำเร็จธุรกิจไทย การันตีด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ’ว่า กระทรวงแรงงาน มีจุดยืนที่ชัดเจนในการดำเนินงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านมาตรฐานผลิตภาพแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 แรงงานไทยต้องเตรียมพร้อมอย่างบูรณาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

 


นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึง ภาพรวมการลงทุน ในปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ว่า มีนักลงทุนมาขอยื่นรับส่งเสริม จำนวน 2,582 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่า มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ และตั้งแต่มีการจัดตั้ง บีโอไอ โดยจำนวนโครงการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 เมื่อเทียบกับปี 2554 มี 1,990 โครงการ ส่วนด้านมูลค่าเงินลงทุน เพิ่มร้อยละ 131 เมื่อเทียบกับปี 2554 มีมูลค่าลงทุน 634,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 61.6 หรือ 348,866 คน โดยประเทศที่มีการขอรับส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดคือ ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ปี 2555 มี 2,866 โครงการ มูลค่า 984,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่า มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เช่นกัน สำหรับกิจกรรมได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนมากที่สุด คือ กลุ่มกิจการบริการและสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่า ปัจจัยที่มีนักลงทุน มาขอรับส่งเสริมการลงทุน เนื่องจาก ศักยภาพของประเทศไทย  เหตุการณ์ภัยธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น เศรษฐกิจโลก รวมทั้ง การเปิดใช้เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

NEWS & TRENDS