Eminent Air รับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” 2563

บริษัทอีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายและผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เป็นเกียรติรับมอบเข็มที่ระลึกทองคำ “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะบุคคลและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 จำนวน 2 รางวัล

     บริษัทอีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายและผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เป็นเกียรติรับมอบเข็มที่ระลึกทองคำ “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะบุคคลและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 จำนวน 2 รางวัล


     โดยรางวัลแรก เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ “วีรพล สวรรค์พิทักษ์” ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตัล ตัวแทนบริษัทอีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นบุคคลผู้สนับสนุนองค์ความรู้  วิชาการ งานวิจัยและพัฒนาทักษะด้านเครื่องปรับอากาศ อาทิ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับคณาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอชีวศึกษาและแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยี Eminent Virtual Installation ให้กับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อเรียนรู้การติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากภาพเสมือนจริงและส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้นในงาน RHVAC 2019 เพื่อให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและทดลองปฏิบัติจากเกมภาพเสมือนจริง


     รางวัลที่สอง เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ “วสุพล สุนทรวสุ” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม บริษัทอีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ฐานะเป็นองคร์กรผู้สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในเรื่องเครื่องปรับอากาศ อาทิ การฝึกอบรมช่างแอร์ในหลักสูตรต่าง ๆ การสนับสนุนชุดฝึกปฏิบัติ มอบอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนระดับอาชีวศึกษาและมีการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการฝึกปฏิบัติแก่โรงเรียนเทคนิคนครศรีธรรมราชและโรงเรียนเทคนิคราชสิทธาราม ซึ่งบริษัทอีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงเดินหน้าสร้างคุณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป
              

     โดยการมอบเข็มเสมาคุณูปการและใบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ ได้คัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 มีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 90 ราย จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการของทุกปี
 

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS