กสอ. เตรียมลงพื้นที่บ้านนาต้นจั่น ขยายผลเกษตรอุตสาหกรรม

กสอ. เตรียมบุกบ้านนาต้นจั่น ขยายผลเกษตรอุตสาหกรรม เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกำชับ ศูนย์ ITC 4.0 ทรานฟอร์มผลิตผลชุมชน
     กสอ. เตรียมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โชว์ศูนย์ ITC 4.0 ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่เกษตรอุตสาหกรรม พร้อมชมวิถีชีวิต “บ้านนาต้นจั่น” หมู่บ้าน CIV ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง เตรียมจับมือ อว. นำไอเดียคนรุ่นใหม่ต่อยอดจุดเด่นและจุดขายให้ชุมชน หวังยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากต่อไป
          

     “ณัฐพล รังสิตพล” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เตรียมนำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคมนี้ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center :ITC 4.0) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบปัญหาของชุมชน ตลอดจนหาแนวทางส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ โดยเตรียมสั่งการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องจักรกลในการให้บริการทดลอง ทดสอบ เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรที่มีราคาสูงเพื่อใช้ในศึกษาความเป็นไปได้และทดสอบตลาด เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสนับสนุนวิทยาการ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำที่ทันสมัยให้สอดคล้องความต้องการของตลาด
          

      นอกจากนี้ ยังจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านนาต้นจั่น ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ชุมชนนำร่องหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” ในระยะแรก ที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของฝากของที่ระลึกควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ขณะเดียวกัน กสอ. ยังเตรียมเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอด ยกระดับศักยภาพของชุมชน ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาเป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถเพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน อันจะเป็นการขยายผลสู่การสร้างรายได้และการมีงานทำของคนในพื้นที่ในอนาคต
        

      อย่างไรก็ดี นอกจากการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับการเป็นหมู่บ้าน CIV ที่ดีพร้อมแล้ว กสอ. นำโมเดลที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา ขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้สอดคล้องแต่ละภูมิภาค ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สร้างการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 

NEWS & TRENDS