SACICT เปิดเวที “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม SACICT Award 2020 ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” เฟ้นหานักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประชันไอเดียแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ที่สอดรับกับวิถีชีวิตของคนไทย เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์ ตั้งเป้าก้าวสู่ศูนย์ก..


 

     ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม SACICT Award 2020 ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” เฟ้นหานักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประชันไอเดียแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ที่สอดรับกับวิถีชีวิตของคนไทย เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์ ตั้งเป้าก้าวสู่ศูนย์กลางศิลปหัตถกรรมของเอเชีย
               

     พรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า SACICT เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากลผ่านงานศิลปหัตถกรรมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าแห่งศิลปาชีพและต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยเฉพะการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานด้านศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทยในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งล้วนเป็นความงดงาม อันทรงคุณค่ายิ่งของแผ่นดินไทย เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศและในเวทีโลกได้สัมผัสและตระหนักถึงคุณค่าแห่งความเป็นไทย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคม มีความเป็นสากลและคงอยู่คู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน
              

     SACICT จึงได้ดำเนินโครงการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (SACICT AWARD 2020) ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถได้นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรม ประเภทแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ในหัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” โดยมุ่งเน้นการผสมผสานองค์ความรู้และภูมิปัญญา งานศิลปหัตถกรรมไทยเข้ากับทักษะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายผ้าไทยในรูปแบบหัตถกรรมร่วมสมัย ให้สอดรับกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน และนำไปสู่การเชื่อมโยงผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรมแฟชั่น ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้ผ้าศิลปาชีพและผ้าไทยทอมือประเภทต่างๆ


     โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.ประเภทชุด Finale 2.ประเภทชุดสำหรับยุค Baby Boomer Generation 3.ประเภทชุดสำหรับยุค Generation X 4.ประเภทชุดสำหรับยุค Generation Y และ 5.ประเภทชุดสำหรับยุค Generation Z  โดยมุ่งเน้นการนำเสนอจุดเด่นและคุณค่าของผ้าศิลปาชีพและผ้าไทยทอมือประเภทต่างๆ มาใช้เป็นวัสดุหรือวัตถุดิบหลักในการนำเสนอแนวคิดการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายให้มีความโดดเด่น ประณีต งดงาม คงความเป็นเอกลักษณ์ และสามารถสวมใส่ได้อย่างร่วมสมัย เพื่อชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
              

     SACICT ได้กำหนดการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดทั้งประเภทประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และประเภทนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สามารถส่งผลงานประกวดได้ทั้งประเภทเดี่ยวและทีมไม่เกิน 3 คน โดยดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ได้ที่ https://www.sacict.or.th/th/detail/2020-08-10-14-03-50?event-project=1 พร้อมส่งใบสมัครและแบบร่างผลงานได้ตั้งแต่วันนี้–20 สิงหาคม 2563
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS