เกียรตินาคิน และบล.ภัทร เปลี่ยนชื่อเป็น ‘เกียรตินาคินภัทร’

“กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร-KKP” (กลุ่มธุรกิจฯ) เผยว่านับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)’ และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร..


 

     “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร-KKP” (กลุ่มธุรกิจฯ) เผยว่านับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)’ และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)’ เพื่อตอกยำการเป็นคำตอบทางการเงินที่แข็งแกร่ง


     และเชื่อมโยงไร้รอยต่อ ไม่ว่าในด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจตลาดทุน นับเป็นก้าวต่อจากการควบรวมกิจการเมื่อปี2555 ที่ทา ให้ทั้งกลุ่มธุรกิจฯ สามารถขยายศักยภาพการให้บริการและตอบสนองฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ทั้งสององค์กรจะใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ที่ออกแบบมาจากการผนวกตราสัญลักษณ์เดมิของธนาคารเกียรตนิาคินและบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร โดยสื่อถึงความก้าวหน้า มั่นคง ตลอดจนความเป็นองค์กรทางการเงินชั้นเลิศ
สำหรับอนาคต
 

     สุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ธนาคารเกียรตินาคินและบริษัท ทุนภัทร ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ได้ควบรวมกันเป็น ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร’ ในปี 2555 ได้มีการด าเนินการหลายอย่างเกิดขึ้น ไม่เฉพาะแต่เพียงการแลกเปลี่ยนหุ้นในระดับของผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมไปถึงการจัดโครงสร้างการทำงาน การวางตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร การสรรหาพนักงาน การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ตลอดจนการหล่อหลอมทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานของทุกบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจฯ เป็นหนึ่งเดียวกันในทุกมิติอย่างแท้จริง ในวันนี้การเปลี่ยนชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ คือขั้นตอนสุดท้ายของการยืนยันกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าชื่อ ‘เกียรตินาคินภัทร’ คือมาตรฐานของความเป็นเลิศและเปี่ยมจรรยาบรรณที่เสมอเหมือนกันไม่ว่าในธุรกิจใด
 

     ทั้งนี้ในระยะแรกของการก่อต้องกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในปี 2555 ทั้งธนาคารเกียรตินาคิน และ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ยังคงดำเนินกิจการภายใต้ชื่อเดิม เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของทั้งสององค์กรมีความ
แตกต่างและไม่ทับซ้อนกัน โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร คือกลุ่มนักลงทุนสถาบัน บริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง ในขณะที่ลูกค้าหลักของธนาคารเกียรตินาคิน คือผู้ประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้เช่าซื้อรถยนต์ และผู้ฝากเงิน
 

     อย่างไรก็ตาม ภายหลังการดำเนินการจัดโครงสร้างการบริหารและการทำงานใหม่ที่ยึดเอาประโยชน์และ
ความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (customer-centric) มากกว่าโครงสร้างองค์กร ทำให้กลุ่มธุรกิจฯ มีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ฝากเงินกับธนาคารสามารถเข้าถึงบริการที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ หรือกลุ่มลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ที่มาใช้บริการวานิชธนกิจหรือที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ จากธนาคาร


     จนในปัจจุบันกล่าวได้ว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่มธุรกิจฯ ได้อย่างไร้รอยต่อ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างความชัดเจนในการสื่อสาร และแสดงจุดแข็งของการเป็นคำตอบเดียวของทุกบริการทางการเงิน
 

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS