รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตรวจติดตามการดำเนินงาน วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์ผลการดำเนินงานตามนโยบาย BCG งานทดสอบระบบมาตรฐานทางราง การตอบโจทย์/ เสริมศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม


              

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โชว์ผลการดำเนินงานตามนโยบาย BCG  งานทดสอบระบบมาตรฐานทางราง  การตอบโจทย์/ เสริมศักยภาพเกษตรกร  ผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ต้อนรับ  “ศ.ดร.เอนก   เหล่าธรรมทัศน์”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และคณะ  ในโอกาสติดตามการดำเนินงานขององค์กร  โดยมี ดร.พสุ  โลหารชุน  ประธานคณะกรรมการบริหาร วว.  คณะกรรมการบริหาร  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและรายงานความสำเร็จ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในวันที่ 16 กันยายน  2563 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
                

     ศ.ดร.เอนก   เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้ วว. ความโดยสรุปว่า การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว.  มีประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และมีการเชื่อมโยงงานวิจัยไปยังภาคอุตสาหกรรม  ทั้งนี้การดำเนินงานของ วว. ในก้าวต่อไป หากมีการจัดทำโครงการเป็นแพคเกจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งการแก้ไขปัญหาความยากจน  แก้ปัญหาความห่างไกลทุรกันดาร  แก้ปัญหาการขาดโอกาสของแต่ละพื้นที่ ก็จะทำให้ผลงานของ วว. มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หากมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานกับกระทรวงอื่นๆให้มากขึ้น ก็จะมีการใช้ประโยชน์จากผลงานของ วว. หลากหลายขึ้นและเป็นที่ต้องการของกลุ่มต่างๆ  ซึ่งจะทำให้บทบาทของ วว.  เป็นศาสตร์ที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
              

     “จุดแข็งของ วว.  คือ มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็น  Appropriate Technology  ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงและมีประโยชน์ในระดับเหมาะสม  ตัวอย่างเช่น  การดำเนินงานด้าน BCG  ที่มีการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ทำให้ วว. มีงานวิจัยซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้นำไปใช้มากขึ้นโดยเฉพาะ SMEs วิสาหกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  ดีใจได้เห็นความก้าวหน้าทางด้านนี้  สามารถทำให้เกิดมูลค่าสูงอ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยทำให้มีรายได้ เนื่องจากรัฐบาลมีการส่งเสริมงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจน ในด้านจุลินทรีย์  วว. มีผลงานหลากหลายน่าสนใจ   การทดสอบมาตรฐานระบบรางที่ช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  ช่วยลดต้นทุนการผลิต มีการผลิตบุคลากรด้านการทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลและประเทศต่างๆ มีการขับเคลื่อนด้านนี้  ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง อว. ที่เป็นกระทรวงแห่งโอกาส” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าว
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS