Mitsubishi Electric ผนึกภาครัฐ ทุ่มกว่า 50 ล้าน พัฒนากำลังคนและถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่น

Mitsubishi Electric ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และมหาวิทยาลัยบูรพา แถลงความคืบหน้าความร่วมมือพัฒนากำลังคนและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านเครือข่าย “EEC Automation Park”
     Mitsubishi Electric ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และมหาวิทยาลัยบูรพา แถลงความคืบหน้าความร่วมมือพัฒนากำลังคนและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านเครือข่าย “EEC Automation Park” ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่น ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  นำความเชี่ยวชาญและความพร้อมด้าน Factory Automation ติดตั้งโมเดลไลน์ e-F@ctory พร้อมจัดอบรมส่งมอบความรู้สู่ภาคแรงงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0
 
 
     วิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เผย “นับจากจุดตั้งต้นในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยความเห็นชอบจากบริษัท Mitsubishi Electric Corporation ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ และระบบออโตเมชั่นผ่านเครือข่าย “EEC Automation Park” เพื่อให้พร้อมรองรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย เพราะเรามีความเห็นตรงกันว่า พื้นที่อาเซียน คือฐานการผลิตและเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ ซึ่งปัจจุบันหลาย ๆ พื้นที่ในอาเซียนมีการปฏิรูปอุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0  เนื่องจากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค  เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Factory Automation  มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ ความรู้ และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรอีกด้วย
 
 
     โครงการนี้จึงริเริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้าน upskills และ reskills  โดยดำเนินการจัดการสัมมนา (Training Network) เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้อยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้มอบชุดสาธิตระบบอัตโนมัติการผลิต (Model Line of Smart Factory) เพื่อนำมาติดตั้งเป็นโมเดลไลน์ โรงงานอัจฉริยะภายใต้คอนเซ็ปต์ e-F@ctory ที่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงในระดับการจัดการตามแนวทางปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นชุดจำลองแต่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้ผู้มาอบรมได้เห็นกระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติ หรือออโตเมชั่นในภาพรวมทั้งกระบวนการ มีห้องปฏิบัติการ และชุดฝึก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วย เสมือนเป็นการจำลองโรงงานมาไว้ในห้องเรียน และโครงการนี้คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท” 
 
 
     ด้านคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ให้ความเห็นว่า “นอกจากระบบออโตเมชั่นจะมีความสำคัญในฐานะเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยยกระดับระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของไทย เพราะช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้ว  ปัจจัยด้านกำลังคนหรือบุคลากรผู้มีทักษะยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจนี้ไปสู่ความสำเร็จได้ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งกำลังเดินหน้าเปิดรับอุตสาหกรรมหลากหลายที่จะมาขยายฐานการผลิตในพื้นที่  ดังนั้นตลาดแรงงานในอนาคต จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่นมากกว่า 37,000 อัตรา การจัดตั้งเครือข่าย EEC Automation Park ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จึงมีเจตนาที่จะสนับสนุนการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ EEC ให้ตรงจุดมากขึ้น และตั้งใจให้เกิดการบ่มเพาะทักษะเฉพาะทางด้านหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่นเกิดขึ้นใน EEC Automation Park แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง”
 
 
    สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา เจ้าของสถานที่ซึ่งรับหน้าที่ในส่วนของการบริหาร EEC  Automation Park   รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี  ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการว่า “EEC  Automation Park ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์หลักในการเป็นศูนย์กลางเพื่อบริหารจัดการและประสานงานการพัฒนากำลังคน นวัตกรรม การเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ และระบบออโตเมชั่นในเขตพื้นที่ EEC บริหารงานโดยมหาวิทยาลัยบูรพา และดำเนินนโยบายโดยคณะกรรมการ EEC-HDC (Human Development Center) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งราชการและภาคเอกชน ได้แก่ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)  สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงสถาบันการศึกษากว่า 20 สถาบันในพื้นที่ EEC เพื่อผลิตบุคลากรที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศ โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ศูนย์จัดการเรียนรู้  ศูนย์ฝึกอบรม และหน่วยงานประสานความร่วมมือ  ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป คาดว่าจะมีการเปิดพื้นที่ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ติดต่อเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0”

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS