แนะใช้ e-Tax Invoice ลดต้นทุนได้เพียบ

กรมสรรพากรร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการใช้ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร”

 

กรมสรรพากรร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการใช้ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร”

โดยนายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่ากรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มหันมาใช้ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax Invoice แทนการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษตามนโยบาย e-Government เพราะผู้ประกอบการสามารถออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องและรวดเร็วแล้ว e-Tax Invoice ยังช่วยลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมาก ทั้งในแง่การลดการใช้กระดาษ ไม่ต้องใช้พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษ และสามารถจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ทั้งผู้ประกอบการ ลูกค้า และกรมสรรพากร ต่างก็มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนด้วย

ส่วนนางสาวเพรามาตร หันตราที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้มีสิทธิจัดทำใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นหน่วยงานของรัฐมีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับภาษีและใบรับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ตลอดจนต้องมีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในการประกอบการ เช่น มีประวัติการเสียภาษีที่ดีไม่มีพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงภาษี ไม่มีประวัติการใช้ใบกำกับภาษีปลอมทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

NEWS & TRENDS