EXIM BANK จับมือ SET ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ SMEs และ Startups ผ่านตลาดทุนไทย

EXIM BANK จับมือ SET ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ SMEs และ Startups บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและสนับสนุน SMEs และ Startups เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนผ่านกลไกตลาดทุน
     พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมพิธีลงนามกับ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันการเงินของรัฐอีก 3 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและสนับสนุน SMEs และ Startups

 
     ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SME และ Startup ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนผ่านกลไกตลาดทุน ควบคู่กับการพัฒนาระบบนิเวศของตลาดทุนให้เหมาะสมกับความพร้อมของ SME แต่ละกลุ่ม เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS