สกสว.-สวทช.-วช. ผนึกกำลังโชว์สินค้านวัตกรรม SME

สกสว.-สวทช.-วช. ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและการโอนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 3)


 

     สกสว.-สวทช.-วช. ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและการโอนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 3) มุ่งหวังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ ภายใต้แนวคิด “วิจัยได้...ขายจริง”


     รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เผยว่า โครงการนี้มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการสนับสนุนทุนวิจัยด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการด้านธุรกิจและการใช้แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และผลักดันสินค้าจากผลงานวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและจำหน่ายจริงในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ SME ทำให้ได้ประสบการณ์การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นแนวนโยบายที่ สกสว. มุ่งหวังให้งานวิจัยและพัฒนาเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นและสร้างความแตกต่างของสินค้าในตลาดทั้งในและต่างประเทศ


     ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระบุว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช.  ได้ร่วมกับ สกสว. ในการดำเนินงานภายใต้โครงการนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559  ซึ่ง สวทช. ได้มุ่งเน้นในการสนับสนุนงานวิจัยและสนับสนุนให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ภาคอุตสาหกรรมจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME โดยในงานนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินงานมาร่วมจัดแสดง 110 โครงการ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามากกว่า 135 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 88 ราย โดยมีการทำงานเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้า โดยในปีนี้ สวทช. ยังได้ร่วมมือกับ สกสว. และ วช. ดำเนินงานในโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในกลุ่มอาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง และมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ประกอบการ SME  ทั่วประเทศ


     ด้านดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ วช. เผยว่า วช. มีความยินดีที่จะร่วมดำเนินการในโครงการนี้ เนื่องจากเป็นการดีที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยจะร่วมกับ สวทช. และ สกสว.  ในการบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อผลักดันงานวิจัยที่เกิดขึ้นให้สามารถจัดจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ โดยในโครงการนี้มีรูปแบบทุนวิจัย 2 รูปแบบ คือ 1) กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสินค้านวัตกรรม และ 2) กลุ่มการวิจัยในระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตในระดับอัพสเกล เพราะเมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แล้วยังคงต้องศึกษาด้านต่าง ๆ ในเชิงลึกยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์สารชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตระดับอัพสเกล เป็นต้น เพื่อให้โครงการรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ  ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ SME ได้ดี


     ในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการเสวนา เรื่อง “กว่าจะได้งานวิจัยที่พร้อมจะขายจริงในเชิงพาณิชย์”  ด้วย จากผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านประสบการณ์นำงานวิจัยเข้ามาใช้พัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงผลงานนวัตกรรมอาหาร  เครื่องสำอางและเวชสำอาง จาก “โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2”  รวมผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยทั้งสิ้น 110 โครงการ (จำนวน 135 ผลิตภัณฑ์) จาก 8 กลุ่มงานวิจัย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม อาหารพร้อมรับประทาน อาหารพร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขนมหวาน และผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเวชสำอาง พร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีมอบรางวัล Innovative house awards 2020 และการประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยเด่นในแต่ละด้าน 12 รางวัลด้วย
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 

NEWS & TRENDS