GEN Thailand จัดกิจกรรมสัปดาห์ผู้ประกอบการ พร้อมประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการชาวไทยคนแรก

GEN; GLOBAL ENTREPRENEURS NETWORK จัดกิจกรรมสัปดาห์เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการหรือกิจกรรม GLOBAL ENTREPRENEUSHIP WEEK 2020 (GEW 202) พร้อมประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการชาวไทยคนแรก คือ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
     เครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ GEN (GLOBAL ENTREPRENEURS NETWORK) จัดกิจกรรมสัปดาห์เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการหรือกิจกรรม GLOBAL ENTREPRENEUSHIP WEEK 2020 (GEW 202) ขึ้นพร้อมกันทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยจัดขึ้น ณ ICONLUXE Hall ศูนย์การค้าไอคอนสยาม พร้อมกับประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้อำนวยการ GEN THAILAND จาก MR.STEVE CHEA ชาวมาเลเซีย เป็นผู้อำนวยการชาวไทยคนแรก คือ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 
 
     ในงานสัปดาห์เพื่อการพัฒนาเพื่อประกอบการ GEN THAILAND ได้รวบรวมพันธมิตรด้านวิชาการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาทักษะแห่งการประกอบการไว้อย่างมากมาย โดยมีกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจำนวน 13 หัวข้อ รวมไปถึงหัวข้อต่างๆ  จากเครือข่ายของ GEN กว่า 30 หัวข้อในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ประกอบการที่ต้องการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ากับทักษะ ความรู้ และประสบการณ์จากเครือข่ายผู้ประกอบการด้วยกัน  และเพื่อสร้างเครือข่ายตลาดร่วมกัน 
 
     ซึ่งในประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 ท่าน และ GEN ประเทศไทยกำลังจะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อไปสู่ตลาดโลก โดยจะประสานเครือข่ายภายใน ได้แก่ องค์กรต่างๆ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการของภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาที่กำลังปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สถาบันการเงินและแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อนำมาสนับสนุนผู้ประกอบการชาวไทย ทั้ง SME และ Startup ให้เกิดระบบนิเวศน์เพื่อการพัฒนาและนำประเทศไทยไปสู่สังคมอุดมนักประกอบการ
 
 
     รวมไปถึงผสานความร่วมมือเพื่อนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากเครือข่ายของ GEN ในประเทศต่างๆ มาสู่สังคมผู้ประกอบการไทย และสร้างตลาดร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ อาทิ การประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนานิเวศน์ของการประกอบการในประเทศไทยแบบยั่งยืน (THAILAND ENTREPRENEURIAL SUSTAINABILITY ECOSYSTEM SYMPOSIUM), กิจกรรมหลักสูตรเพื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการไทย (GEN FLY Program), และภารกิจในการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการในประเทศไทย เชื่อมกับเครือข่ายของผู้ประกอบการในตลาดโลก (THAILAND ENTREPRENEURs NETWORKING to GLOBAL NETWORK) ซึ่งการเคลื่อนไหวของ GEN ประเทศไทยภายใต้การนำของคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เกิดความยั่งยืน พร้อมด้วยความรู้ ทักษะ ความร่วมมือจากเครือข่ายภายในแบบ End-to-End สู่ตลาดโลกต่อไป
 


 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS