อุตฯปิดโครงการฟื้นฟู SMEs น้ำท่วม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ และพิธีปิดโครงการ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” โดยมีนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Productivity Mindset กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน” พร้อมการเสวนาแสดงผลการปรับปรุงจากผู้บริหารขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ และพิธีปิดโครงการ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” โดยมีนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Productivity  Mindset  กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน” พร้อมการเสวนาแสดงผลการปรับปรุงจากผู้บริหารขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการมากกว่า 90% ของผู้ประกอบการทั้งหมด  ดังนั้นการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารของ SMEs จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงสนับสนุนส่งเสริมโครงการดังกล่าว  ซึ่งมุ่งหมายให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านการเพิ่มผลิตภาพทั้งในด้านกระบวนการผลิตและศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายเสริมศักยภาพของ SMEs  โดยสนับสนุนผ่านโครงการมากมาย     ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านการลงทุน  การพัฒนาเครื่องจักร  การพัฒนาระบบมาตรฐาน  การอบรมศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากร  มุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมทั้งพัฒนาการให้บริการของกระทรวงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ประกอบการและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่”

ดร.พานิช  เหล่าศิริรัตน์   ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” เป็นโครงการที่สถาบัน ได้ดำเนินการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการให้กลับมาผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังจากประสบอุทกภัยในปี 2554 ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงาน รวมถึงกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพลิกฟื้นและยกระดับผลิตภาพ ด้วยระบบมาตรฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการฟื้นฟู  เช่น ISO 9000 ISO 14000 GMP HACCP   ในรูปแบบการพัฒนากระบวนการและพัฒนาบุคลากรแบบผสมผสาน (Productivity : Multi Learning Approach)

  โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก 7 สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน  สถาบันยานยนต์  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันอาหาร  สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค และสถาบันพลาสติก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และจากมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2555  มีองค์กรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 34 องค์กร และมีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,200 คน สามารถลดต้นทุนจากกิจกรรมด้านการเพิ่มผลิตภาพ ผ่านการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำ และการศึกษาทางไกล เป็นมูลค่ารวมประมาณ 9,584,000 บาท/ปี  ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.3
 

NEWS & TRENDS