ครบรอบ 1 ปี BAM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชูนโยบายการดำเนินธุรกิจโตแบบยั่งยืนยึดหลัก ESG

16 ธันวาคม 2562 เป็นวันแห่งความทรงจำและภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่ BAM สามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการเปิดประตูสู่ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการระดมทุน




     16 ธันวาคม 2562 เป็นวันแห่งความทรงจำและภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่ BAM สามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จ และเริ่มซื้อขายในตลาดเป็นวันแรก First Trading Day ที่ราคา IPO 17.50 บาท ซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการเปิดประตูสู่ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ  เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการระดมทุน รวมถึงยังทำให้ BAM เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป 


     จากวันนั้นถึงวันนี้ แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทย และทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน แต่ BAM ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG
 
 
     โดยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 BAM ได้จัดงาน “บ้านสวนสุขใจ กับการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในยุค New Normal โดย BAM ได้จัดทำแปลงสาธิตให้ความรู้กับลูกค้าประชาชนที่สนใจเข้าชมโครงการที่เมืองเอก-รังสิต
 
 
     ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ดังกล่าว ทำให้ในปีนี้ BAM ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้รับรางวัล Business Excellence  ประเภท Best Deal of the Year Awards ในงาน “ SET Awards 2020 ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
 
 
     ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ได้ประกาศผลสำรวจคะแนน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดย BAM ได้รับผลประเมินในระดับ 4 ดาว ซึ่งจัดอยู่ใน เกณฑ์ “ดีมาก” (ช่วงคะแนน 80 เปอร์เซ็นต์ – 89 เปอร์เซ็นต์ จากคะแนน 100 เปอร์เซ็นต์)  คะแนน CGR  ประจำปี  2563 
 
 
     ในปี 2563 BAM ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน สิ่งแวดล้อม  สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging  List จากสถาบันไทยพัฒน์  และได้รับอีก  2  รางวัล ได้แก่ Best Strategic CSR และBest Senior Management IR Support จากผลโหวตของนักลงทุน สถาบัน และนักวิเคราะห์ในภูมิภาค เอเชีย อเมริกา และยุโรป ประจำปี 2563 จัดโดยนิตยสารการเงินชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Alpha Southeast Asia  
 
 
     นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและรองรับแผนธุรกิจขององค์กรในระยะต่อไป คณะกรรมการ BAM ในการประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563  มีมติแต่งตั้ง บัณฑิต อนันตมงคล กรรมการบริษัทฯ ดำรง ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุน พร้อมทั้งแต่งตั้ง สมพร มูลศรีแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่ สายจำหน่ายทรัพย์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

 
     ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ที่ BAM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ ทุ่มเท และความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน จนทำให้ BAM เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้  
 





 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS