ผ่อนผันต่างด้าวเถื่อน 2.6 แสนอยู่ไทย 3 เดือน

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ที่มีนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เสนอขอให้กระทรวงแรงงานผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชาและลาว ที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวเป็นระยะเวลา3 เดือน ระหว่างรอการดำเนินการให้เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งข้อมูลของ กกจ.มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติทั้งหมด 266,677 คน แยกเป็นพม่า จำนวน 27,474 คน ลาว จำนวน 99,019 และกัมพูชา จำนวน 140,184 คน

 


นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ที่มีนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เสนอขอให้กระทรวงแรงงานผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชาและลาว ที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวเป็นระยะเวลา3 เดือน ระหว่างรอการดำเนินการให้เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งข้อมูลของ กกจ.มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติทั้งหมด 266,677 คน แยกเป็นพม่า จำนวน 27,474 คน ลาว จำนวน 99,019 และกัมพูชา จำนวน 140,184 คน

นายประวิทย์ กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการนั้นให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติมายื่นขอโควตาพร้อมแนบรายชื่อลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ทั้ง 10 แห่ง ซึ่ง กกจ.จะส่งข้อมูลไปยังประเทศต้นทาง เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลให้แก่แรงงาน โดย กกจ.จะแจ้งให้นายจ้างพาแรงงานไปรับเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ที่ กกจ.จะร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นในไทย โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งหมด 3 เดือน ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าวจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าว (กบร.) ที่มี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 26 ธันวาคมนี้

ด้าน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน กล่าวยืนยันว่า การออกประกาศดังกล่าวไม่ได้เป็นการขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว แต่เป็นการผ่อนผันไม่ให้มีการจับกุมแรงงานต่างด้าว ระหว่างดำเนินการออกเอกสารให้แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

NEWS & TRENDS