“จิมมี่ เดอะ โค้ช” ผนึก ม.สยาม ปั้นหลักสูตร “MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” ครั้งแรกของไทย

กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช เดินหน้าขยายศาสตร์การโค้ชสู่ระบบการศึกษาไทย ส่งสถาบันฝึกทักษะการโค้ช (TCA) จับมือมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพัฒนาหลักสูตร ป.โท “MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” (MBA–Coaching for Business Development) ครั้งแรกในประเทศไทย ชูจุดเด่นการนำท..
     กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช เดินหน้าขยายศาสตร์การโค้ชสู่ระบบการศึกษาไทย ส่งสถาบันฝึกทักษะการโค้ช (TCA) จับมือมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพัฒนาหลักสูตร ป.โท “MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” (MBA–Coaching for Business Development) ครั้งแรกในประเทศไทย ชูจุดเด่นการนำทักษะการโค้ชร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมยกระดับผู้เรียน สู่การเป็นผู้นำองค์กรที่เข้มแข็งจากภายในจิตใจ ซัคเซสทั้งธุรกิจ–ชีวิตส่วนตัว ดีเดย์เปิดรับสมัครรุ่นปฐมฤกษ์ เดือน พ.ค. ศกนี้
 
 
· TCA ขยายศาสตร์การโค้ชสู่ระบบการศึกษา
 
 
      โค้ชจิมมี่–พจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช (Jimi The Coach Group–JTCG) และสถาบันฝึกทักษะการโค้ช (Thailand Coaching Academy–TCA)  เปิดเผยว่า ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงแบบคาดไม่ถึง เกิดวิกฤตดิสรัปชั่น (Disruption) หรือการพลิกผันจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจในวงกว้าง รวมถึงระบบการศึกษาที่ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความสมดุลและยั่งยืน
 
 
      สถาบันฝึกทักษะการโค้ช (TCA) มีความมุ่งมั่นที่จะขยายศาสตร์การโค้ชเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม ในการพัฒนาและเปิดหลักสูตร “MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” (MBA–Coaching for Business Development) สร้างโค้ชผู้นำมืออาชีพ พร้อมดีกรีมหาบัณทิต ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย กับการนำศาสตร์การโค้ชร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน สู่การเป็นผู้นำองค์กรที่เข้มแข็งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการทำงาน โดย TCA ได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ไลฟ์โค้ช (Life Coaching) ตลอดจนทักษะการโค้ช (Coaching Skills) ให้กับผู้บริหารในองค์กรระดับประเทศที่สั่งสมมายาวนานมากกว่า 10 ปี ผนวกรวมเข้ากับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยสยาม
 
 
      โครงสร้างหลักสูตร MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการโค้ช ประกอบด้วย ความรู้และทักษะการโค้ชตามมาตรฐานสากล การเป็นโค้ชที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ การเข้าร่วมกิจกรรมโค้ชนานาชาติ ซึ่งในส่วนของผู้บริหาร ทักษะการโค้ชมีความสำคัญที่สอดคล้องและสามารถเสริมทักษะอื่นๆ ด้านการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในส่วนของพนักงานจะได้ทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาธุรกิจ รวมถึงทักษะการโค้ชเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและทีมงาน โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับทั้งปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) และประกาศนียบัตรรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation–ICF) ในระดับ Accredited Coach Training Program–ACTP) โดยใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี แต่สามารถเรียนจบได้ภายใน 1.5 ปี และผู้ที่เคยเรียนหลักสูตรการโค้ชกับสถาบันฯ TCA สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 1 ปี
 
 
     “หลักสูตร MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการขยายศาสตร์การโค้ชให้เข้าถึงคนไทยมากขึ้นตามความมุ่งมั่นของ TCA ด้วยการปูพื้นฐานสร้างผู้นำองค์กรที่มีเป้าหมายและดำรงตนด้วยความแข็งแรงจากภายในจิตใจ เพราะหากผู้นำแข็งแรงจากภายใน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาจะสามารถรับมือกับวิกฤตดิสรัปชั่นต่าง ๆ ได้ด้วยปัญญาญาณว่าจะต้องจัดการและหาทางออกกับเรื่องที่เป็นปัญหานั้นได้อย่างไร ซึ่งนิยามความสำเร็จของหลักสูตรนี้ก็คือ การนำความรู้ไปต่อยอดใช้ได้จริง นำพาทีมไปสู่เป้าหมายขององค์กร ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำธุรกิจและชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุลและมีจริยธรรม”
 
 
· ชูจุดเด่น “สุดยอด” หลักสูตรแห่งความสำเร็จ “ธุรกิจ–ชีวิต”
 
 
     ด้าน รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี และรักษาการคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและ TCA ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ เกิดจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสตร์การโค้ช ซึ่งเป็นกระบวนการค้นคว้าสู่การพัฒนาศักยภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำตนเองไปสู่เป้าหมายทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการทำธุรกิจ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ผสมผสานศาสตร์การโค้ช ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบัน โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างความสำเร็จได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีคุณค่าในทุกมิติ โดยกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรนี้ ได้แก่ 1. ผู้บริหารองค์กรที่มีความสนใจในเรื่องของการนำศาสตร์การโค้ชไปใช้ในองค์กร 2. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ 3. โค้ชมืออาชีพที่ต้องการเติมเต็มความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
 
 
      “หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ เป็นการนำจุดแข็งด้านไลฟ์โค้ชของ TCA มาใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งติด TOP 5 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 93  ของโลก เมื่อปี 2563 โดยนิยามความสำเร็จของหลักสูตร MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เราต้องการจะบ่มเพาะคือ การค้นหาศักยภาพตัวเองของผู้เรียน ผสมผสานเข้ากับความรู้ด้านวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในธุรกิจหรือการทำงานและชีวิตส่วนตัว ทั้งยังเป็นการจุดประกายระบบการศึกษาไทยจากเดิมที่เป็นการศึกษาในรูปแบบการไขว่คว้าหาความรู้ภายนอก มาเป็นการศึกษาที่มองหาศักยภาพภายในของตนเองเป็นฐาน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่จะก้าวสู่อาชีพโค้ชได้อย่างมืออาชีพ โดยมั่นใจว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดอีกหนึ่งหลักสูตรในแง่ของการส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
 
 
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS