กสอ.เปิดหลักสูตรอบรม SMEs เตรียมพร้อมรับ AEC

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(กสอ.)เปิดโครงการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC” ซึ่งกิจกรรมอบรมดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับ SMEs ไทย ตลอดจนเพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

 


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(กสอ.)เปิดโครงการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC” ซึ่งกิจกรรมอบรมดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับ SMEs ไทย ตลอดจนเพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

โดยการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยหลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิธีการจัดทำ Roadmap ของอุตสาหกรรม หลักการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ ตลอดจนแนวทางในการปรับตัวของอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฯลฯ 

        สำหรับสถานที่จัดการอบรมจะเปิดอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้ง 11 แห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยจะจัดขึ้นครั้งแรก ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารแสดงความจำนงขอเข้าร่วมการสัมมนา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-2024435, 044-419622หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th

NEWS & TRENDS