ธ.ไทยเครดิตฯ ลุยโควิด-19 เสริมภูมิคุ้นกันทางการเงินให้พ่อค้าแม่ค้าผ่าน “โครงการตังค์โต Know-how”

นาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ฮีโร่ที่อยู่เคียงข้างเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในวันที่ยากลำบาก พร้อมฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงิน เปิด “โครงการตังค์โต Know-how” หลักสูตรที่จะช่วยหาตังค์ เก็บตังค์ ต่อยอดตังค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการ
        ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ฮีโร่ที่อยู่เคียงข้างเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในวันที่ยากลำบาก พร้อมฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงิน เปิด  “โครงการตังค์โต Know-how” หลักสูตรความรู้ทางการเงิน ที่จะช่วย หาตังค์ เก็บตังค์ ต่อยอดตังค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการ และคุณภาพธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทั้งรูปแบบออนกราวนด์ และออนไลน์ หวังพ่อค้าแม่ค้าเข้าอบรม 50,000 รายทั่วประเทศ ภายในปี 2565 โดยผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรอีกด้วย
 
 
        รอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตฯ เผยว่า “ธนาคารฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างมั่นคง จากผลสำรวจความรู้และทักษะทางการเงินล่าสุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการเพิ่มรายได้ การออมเงิน และการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการหนี้ และการบริหารเงินสด  ซึ่งสอดคล้องกับการอบรมเรื่องความรู้ทางการเงิน  หนี่งในพันธกิจหลักของธนาคาร ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้พัฒนาหลักสูตรการเงินใหม่ให้เข้มข้น สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ภายใต้ชื่อ ตังค์โต Know-how  ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเชื่อมั่นว่าหากเรามีภูมิคุ้มกันด้านการเงินที่ดี แม้จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจ หรือโรคระบาดในขณะนี้ เราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ และสามารถเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแกร่งให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
 
 
       ล่าสุดหลักสูตรตังค์โต Know-how ยังได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้นำความรู้ทางการเงิน และการส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจ ถ่ายทอดสู่ประชาชน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะทางการเงิน สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศอีกด้วย”
 
 
        อนึ่งโครงการ “ตังค์โต Know-how”  เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ที่จัดอบรมให้แก่พ่อค้าแม่ค้า มาแล้ว 4 ปี เพื่อลดปัญหาหนี้ครัวเรือนและรักษาระดับหนี้เสียไม่ให้เพิ่มขึ้น  ที่ผ่านมา สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีวินัยในการชำระหนี้และสามารถสร้างเครดิตที่ดีได้มากกว่า 98% ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ที่เข้าอบรมแล้วกว่า 30,000  ราย โดยเป็นการอบรมฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  และจัดการอบรมแล้วกว่า 1,161 ครั้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
 
 
       อีกทั้งธนาคารฯ ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินให้เข้าถึงแหล่งชุมชน โดยต่อยอดจากการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่บางเขน-วัชรพล เป็นแห่งแรก และได้ขยายฐานศูนย์การเรียนรู้ สู่สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยทั้ง 263 สาขาในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินผ่านกิจกรรมและเครื่องมือ มัลติมีเดียที่ทันสมัย โดยเป็นการเรียนการสอนจากพนักงานธนาคาร ที่ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร
 
 
       “ภายใต้ปรัชญา ทุกคนคือคนสำคัญ Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น  ที่ธนาคารยึดมั่นมาโดยตลอด จึงเล็งเห็นคุณค่าของบุคคลตัวเล็กๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการรายย่อย ต่างก็มีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจ เราจึงพร้อมอยู่เคียงข้าง และร่วมสนับสนุนในการเสริมศักยภาพผ่านองค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ ที่เข้าถึงง่าย และเป็นธรรม เพื่อให้ธุรกิจเติบโต มั่นคง ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS