ต่างชาติมองท่องเที่ยวไทยพร้อมรับ AEC

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 83.9% เห็นว่าการท่องเที่ยวไทยพร้อมรองรับหากมีการเปิด AEC ยกไทยน่าเที่ยวสุดในอาเซียน เด่นด้านโบราณสถาน วัฒนธรรม แต่ติงปัญหารถติด การเอาเปรียบค่าโดยสารของแท๊กซี่ และการโก่งราคาสินค้า

 


นักท่องเที่ยวต่างชาติ 83.9% เห็นว่าการท่องเที่ยวไทยพร้อมรองรับหากมีการเปิด AEC ยกไทยน่าเที่ยวสุดในอาเซียน เด่นด้านโบราณสถาน วัฒนธรรม แต่ติงปัญหารถติด การเอาเปรียบค่าโดยสารของแท๊กซี่ และการโก่งราคาสินค้า

เนื่องด้วยวันที่ 17-24 มกราคม 2556 จะมีการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน หรือ เอทีเอฟ (ASEAN Tourism Forum 2013) ขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในการเปิดเสรีการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในมิติความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความพร้อมของประเทศไทยหากมีการเปิดเสรีอาเซียนในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 11-13 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่า

นักท่องเที่ยวต่างชาติระบุว่าจุดเด่นสำคัญที่ทำให้สนใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยอันดับแรกคือ โบราณสถานและโบราณวัตถุ (ร้อยละ 28.1) รองลงมาคือ วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน (ร้อยละ 20.4) และชายหาด ทะเล(ร้อยละ 14.3) 

ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าเชื่อมั่นต่อการให้ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากน้อยเพียงใดร้อยละ 97.6 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด มีเพียงร้อยละ 2.4 เท่านั้นที่เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ส่วนความเห็นต่อปัจจัยที่อาจทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยแย่ลงอันดับแรกคือ การจราจรติดขัด (ร้อยละ 37.2) รองลงมาคือการเอาเปรียบขึ้นค่าโดยสารของ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก (ร้อยละ 23.2) และการโก่งราคาสินค้า ขายของแพง (ร้อยละ 20.7)

เมื่อสอบถามถึงความต้องการที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในครั้งถัดไปพบว่า ร้อยละ 85.0 จะกลับมาอีก ขณะที่ร้อยละ1.0 จะไม่กลับมาอีก และร้อยละ 14.0 ยังไม่แน่ใจ ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่ายินดีที่จะแนะนำหรือบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวประเทศไทยหรือไม่ ร้อยละ 96.3 จะแนะนำ ขณะที่ร้อยละ 3.7 ยังไม่แน่ใจ

ด้านความรู้สึกต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนเดินทางมากับเมื่อได้มาเที่ยวแล้วพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 60.5 รู้สึกดีกว่าที่คาดหวังไว้ และร้อยละ 37.6 รู้สึกพอๆ กับที่คาดหวังไว้ มีเพียงร้อยละ 1.9 รู้สึกแย่กว่าที่คาดหวังไว้

สำหรับความเห็น “หากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากน้อยเพียงใด” ร้อยละ 83.9 เห็นว่าพร้อมค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 16.1 เห็นว่าพร้อมค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สุดท้ายเมื่อถามว่า “ประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนคือประเทศใด” พบว่าอันดับแรกคือ ประเทศไทย (ร้อยละ58.0) รองลงมาคือ ประเทศเวียดนาม (ร้อยละ 34.1) ประเทศกัมพูชา (ร้อยละ 30.6) ประเทศลาว (ร้อยละ 30.3) และประเทศสิงคโปร์ (ร้อยละ 26.1)


 

 

NEWS & TRENDS