ธสน.หนุน SMEs ปรับตัวรับค้าอาเซียน

นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) แถลงผลการดำเนินงานปี 2555 ว่า ธสน. มีกำไรสุทธิ 1,100 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 81.82% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 605 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยรับที่สูงขึ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง


    นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) แถลงผลการดำเนินงานปี 2555 ว่า ธสน. มีกำไรสุทธิ 1,100 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 81.82% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 605 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยรับที่สูงขึ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง

    สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loans: NPLs) ณ สิ้นปี 2555 มี 2,812 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 15.81% ทำให้สัดส่วน NPLs ต่อยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อลดลงเหลือ 4.22% จาก 5.10% ณ สิ้นปีที่ผ่านมา ขณะที่มีอัตราส่วนสำรองหนี้สงสัยจะสูญต่อ NPLs อยู่ที่ 146.75% เพิ่มขึ้นถึง 56.82% จากสิ้นปีที่ผ่านมา โดยเป็นเงินสำรองพิเศษที่ธนาคารได้กันเพิ่มเติมจากเกณฑ์ IAS39 จำนวน 1,937 ล้านบาท แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินที่ดีขึ้นและความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

    นอกจากการนี้ยังดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะใน 3 ภารกิจหลัก คือ 1)การสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 2)การสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศของนักลงทุนไทยทั้งในประเทศและในต่างประเทศ และ 3)การป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ส่งออกผ่านบริการรับประกัน

    ด้านการสนับสนุนการส่งออกและนำเข้าในปี 2555 ธสน.ได้อนุมัติวงเงินหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ 11,732 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินแก่ผู้ส่งออก SMEs 4,779 ล้านบาทและมีปริมาณธุรกิจสะสมจากธุรกรรมการส่งออกและนำเข้า142,956 ล้านบาท โดยมียอดคงค้างสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ 15,187 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2554 จำนวน 2,513 ล้านบาทเนื่องจากสนับสนุน SMEs ตามนโยบายรัฐบาลมากขึ้น ทำให้ต้องเน้นลูกค้า SMEs ซึ่งมีวงเงินต่อรายน้อยกว่ากลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ประกอบกับผู้ส่งออกไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปชะลอการส่งออก ขณะที่การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นทำให้ผู้ส่งออก SMEs บางส่วนเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ได้ดีขึ้น

    ในปี 2556 ธสน. ตั้งเป้าหมายในการขยายตัวของสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้น 5% จากสิ้นปี 2555 โดยจะรักษาระดับกำไรให้ใกล้เคียงกับปีก่อน และเน้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการปรับตัว เพื่อรองรับการทยอยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558

NEWS & TRENDS