กระทรวงพลังงาน จัด Thailand ESCO Fair 2013

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดงาน Thailand ESCO Fair 2013 “Increase Business Competitiveness towards AEC by ESCO” และ ESCO Business Matching ผลักดันการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสู่อาเซียน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โซน เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 


สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดงาน Thailand ESCO Fair 2013 “Increase Business Competitiveness towards AEC by ESCO” และ ESCO Business Matching ผลักดันการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสู่อาเซียน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โซน เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจในการตัดสินใจเลือกใช้บริษัทจัดการพลังงานเพื่ออนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม พร้อมมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ให้กับสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO บริษัทจัดการพลังงานดีเด่น และโล่ห์ประกาศเกียรติคุณธนาคารที่ให้การสนับสนุนธุรกิจจัดการพลังงานดีเด่น

ด้านนายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์พลังงานของประเทศในปัจจุบันมีความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้นตามความเติบโตของเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร ประกอบกับความสามารถในการจัดหาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับการใช้พลังงานในทุกภาคส่วนของประเทศ เริ่มมีขีดจำกัดมากขึ้นด้วยปัจจัยด้านอุปทานโดยรวมที่ลดลงซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงในแต่ละปี และย่อมส่งผลกระทบต่อตุ้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการของผู้ประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่ผ่านมา พพ. ได้มีการส่งเสริม ESCO ในหลาย ๆ รูปแบบทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นการสานต่อผลงานจากปีที่ผ่านมาจึงได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมฯ จัดงาน Thailand ESCO Fair 2013 เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทจัดการพลังงาน ให้เกิดเป็นรูปธรรม จึงได้อนุมัติเงินทุน ESCO FUND จำนวน 500 ล้านบาท กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น

ด้าน นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเลือกลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง การจัดงาน “ESCO Business Matching” โดยความร่วมมือกับจังหวัดต่าง ๆ ตามภูมิภาค เป็นการส่งเสริม เผยแพร่ และกระจายความรู้ความเข้าใจของแนวคิดธุรกิจจัดการพลังงาน ให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการประหยัดพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน และสนใจที่จะลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานได้เจรจาด้านธุรกิจอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานได้อย่างตรงตามเป้าหมายที่ผู้ประกอบการต้องการ 

“สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือ นิทรรศการ การจัดสัมมนา และบูธของบริษัทจัดการพลังงาน ที่มุ่งเน้นเผยแพร่หลักของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานด้วยการแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ให้สถานประกอบการเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการของบริษัทจัดการพลังงานอย่างแท้จริง อีกทั้งวิทยากรผู้ร่วมสัมมนาล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีประสบการณ์ จากสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ ESCOที่จะให้มุมมอง และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป นายหิน กล่าว
 

NEWS & TRENDS