TED Fund Talk II EP.3 Business Model แบบจำลองธุรกิจ ต้องเห็นภาพธุรกิจในทุกมิติได้อย่างชัดเจน

ช่วยให้เห็นภาพ Business Model ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Business Model แบบจำลองธุรกิจ ต้องเห็นภาพธุรกิจในทุกมิติได้อย่างชัดเจน

วิทยากร 3 ท่าน ประกอบไปด้วย
-ดร.มหิศร ว่องผาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HG Robotics
-คุณธัมมา วรางกูร Co-Founder CenInspect
-คุณชื่นชีวัน วงษ์เสรี  Co-Founder Globish

ฟังแล้วรับรองว่าช่วยให้เห็นภาพ Business Model ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

รายการ TED Fund Talk SEASON 2 ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund แห่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่พร้อมช่วยให้ก้าวสู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้สำเร็จ

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup

SME THAILAND PODCASTS