ListenField นวัตรรมช่วยเกษตรกร ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศ ขั้นกว่าของการทำไร่ยุคสมาร์ทฟาร์ม

 

 

      ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย แต่สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจภาคการเกษตรของไทยต้องประสบไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือ ความไม่แน่นอนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ ทำให้วิถีชีวิตของเกษตรกรถูกแขวนไว้บนความเสี่ยง จนเกิดเป็นปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย อาทิ โรคพืชหรือการปศุสัตว์ จึงทำให้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตไม่มีความแน่นอน

      จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “เกษตรแม่นยำ หรือ Precision Agriculture” ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความแม่นยำสูง เช่น หุ่นยนต์ ระบบดาวเทียมจีพีเอส เซ็นเซอร์ตรวจสภาพดินและอากาศ บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ IoT เข้ามาเสริมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ มีการใช้ทรัพยากรตรงตามความต้องการของพืชและสัตว์ และเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนเปลี่ยงในอนาคต ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้รับมาบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกหรือปศุสัตว์ได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูง หนึ่งในนั้นคือ ListenField (ลิสเซินฟิลด์) นวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยช่วยให้เกษตรกรทำงานด้วยการใช้ข้อมูลแทนการคาดเดา

ListenField ฟังทุกข้อมูล สู่แปลงเกษตรที่แม่นยำ

      จุดเริ่มต้นของ ListenField เกิดจาก ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ หรือ คุณนุ่น ต้องการต่อยอดงานวิจัยของตัวเองในช่วงที่กำลังศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ประเทศไทย เพราะมองว่าการแก้ปัญหาด้านการเกษตรในยุคนี้ต้องไม่ใช้การคาดเดา แต่ Big Data หรือ นวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่มาช่วยวิเคราะห์การทำการเกษตรได้ทุกขั้นตอน

      “ประเทศญี่ปุ่นทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรให้ความสำคัญกับเรื่องดาต้ามาก ละเอียดถึงขนาดคำนวณการดูดซึมน้ำระหว่างที่น้ำลงไปในดิน ซึ่งประโยชน์ของการเห็นคุณค่าในเรื่องดาต้านี้ ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีราคามากขึ้น และตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภค”