SME อาเซียน # มาเลเซีย วางเป้าหมาย "Franchise Hub of ASEAN" ปี 2020

ช่วง "SME อาเซียน" วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 - พาเยือนแดนเสือเหลือง ไปพูดคุยกับ "ดาตุ๊ก ลาทิป" ประธานสมาคแฟรนไชส์มาเลเซีย ในประเด็นการพัฒนาประเทศมาเลเซียสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจแฟรนไชส์ของอาเซียนภายในปี 2020...

ช่วง "SME อาเซียน" วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 - พาเยือนแดนเสือเหลือง ไปพูดคุยกับ "ดาตุ๊ก ลาทิป" ประธานสมาคแฟรนไชส์มาเลเซีย ในประเด็นการพัฒนาประเทศมาเลเซียสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจแฟรนไชส์ของอาเซียนภายในปี 2020...

 

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​