​SME อาเซียน # CORRUGATED BOX ธุรกิจผลิตกล่อง โตรับคลื่นลงทุนเวียดนาม

ช่วง SME อาเซียน วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 - พาชมกิจการโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกของผุ้ประกอบการชาวเวียดนาม ที่เริ่มต้นกิจการจากการเห็นโอกาสธุรกิจเมื่อ 15 ปีก่อน...จะน่าสนใจอย่างไรเชิญชมได้เลยครับ


ช่วง SME อาเซียน วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 - พาชมกิจการโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกของผุ้ประกอบการชาวเวียดนาม ที่เริ่มต้นกิจการจากการเห็นโอกาสธุรกิจเมื่อ 15 ปีก่อน...จะน่าสนใจอย่างไรเชิญชมได้เลยครับ

 

SME THAILAND VIDEOS