​SME อาเซียน# Little Burma กลางเกาะสิงคโปร์ ดูวิถีคนเมียนมาร์พลัดถิ่น

ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 - พาไปบุก Little Burma กลางเกาะสิงคโปร์ ดูวิถีคนเมียนมาร์พลัดถิ่น...เขากินอยู่กันอย่างไร
ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 - พาไปบุก Little Burma กลางเกาะสิงคโปร์ ดูวิถีคนเมียนมาร์พลัดถิ่น...เขากินอยู่กันอย่างไร

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​