​Family Business Center รู้เขา รู้ครอบครัวเรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

ภัทร จินตนะกุล ร่วมพูดคุยกับ ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในประเด็นเกี่ยวกับภารกิจและเป้าหมายการทำงานของศูนย์ธุรกิจครอบครัว รวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจครอบครัวของไทยในปัจจุบัน

 

 


    ภัทร จินตนะกุล ร่วมพูดคุยกับ ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในประเด็นเกี่ยวกับภารกิจและเป้าหมายการทำงานของศูนย์ธุรกิจครอบครัว รวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจครอบครัวของไทยในปัจจุบัน 


 

SME THAILAND VIDEOS