Big Change…Digital Disruption รู้ทัน Digital Disruption เปลี่ยนเร็ว ธุรกิจพลิกโต!

BIG CHANGE เปลี่ยนธุรกิจ...พลิก 360° Big Change…Digital Disruption รู้ทัน Digital Disruption เปลี่ยนเร็ว ธุรกิจพลิกโต! โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-16.00 น...BIG CHANGE เปลี่ยนธุรกิจ...พลิก 360°
Big Change…Digital Disruption รู้ทัน Digital Disruption เปลี่ยนเร็ว ธุรกิจพลิกโต!

โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-16.00 น.
ณ ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ถ.พระราม 1

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS